RAY GOO­GLE SAU GOOAKLEY?

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Oche­la­rii in­te­li­gen­ţi ai Goo­gle vor fi fa­bri­ca­ţi de Lu­xot­ti­ca Gro­up, de­ţi­nă­to­rul bran­du­ri­lor Ray-Ban și Oak­ley, în urma unui par­te­ne­riat încheiat între ce­le do­uă com­pa­nii. Lu­xot­ti­ca, cel mai ma­re pro­du­că­tor de oche­lari la ni­vel mon­dial, a anun­ţat că înfi­in­ţe­a­ză în acest scop echipe de de­sign, dez­vol­ta­re și fa­bri­ca­re a pro­du­se­lor. Teh­no­lo­gia Goo­gle Glass in­clu­de un ecran, ca­me­ră vi­deo și sis­tem au­dio într-un dis­po­zi­tiv mic mon­tat pe o ra­mă de oche­lari, la ni­ve­lul ochi­u­lui. Goo­gle, aflat în cău­ta­rea unor noi cli­en­ţi pentru ser­vi­ci­i­le des­ti­na­te dis­po­zi­ti­ve­lor mo­bi­le, a in­ten­si­fi­cat efor­tu­ri­le fă­cu­te pentru a de­mon­stra că oche­la­rii pot atra­ge un nu­măr ma­re de uti­li­za­tori. Dis­po­zi­ti­vul a be­ne­fi­ciat de o ma­re atenţie din par­tea pre­sei, dar es­te și cri­ti­cat din cau­za ca­pa­ci­tă­ţii de a înre­gis­tra ima­gini sau de a dis­tra­ge aten­ţia uti­li­za­to­ri­lor. „Lu­xot­ti­ca are o is­to­rie im­pre­si­o­nan­tă de peste 50 de ani, în ca­re a proi­ec­tat, fa­bri­cat și dis­tri­bu­it une­le din­tre ce­le mai bi­ne-cu­nos­cu­te bran­duri de oche­lari. Sun­tem încânta­ţi să co­la­bo­răm cu ei pentru pro­mo­va­rea Glass pe pia­ţa oche­la­ri­lor in­te­li­gen­ţi“, a de­cla­rat Astro Tel­ler, di­rec­to­rul Goo­gle X, la­bo­ra­to­rul un­de a fost dez­vol­tat pentru pri­ma oa­ră dis­po­zi­ti­vul Goo­gle Glass. Bran­du­ri­le Ray-Ban și Oak­ley vor fi in­clu­se în co­la­bo­ra­rea cu Goo­gle Glass, po­tri­vit ce­lor do­uă com­pa­nii. Goo­gle s-a aso­ciat și cu asi­gu­ră­to­rul Vi­si­on Ser­vi­ce Plan în ve­de­rea pre­gă­ti­rii of­tal­mo­lo­gi­lor pentru ra­me­le Glass cu len­ti­le co­rec­toa­re de ve­de­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.