INVESTIŢII CHINEZE ÎN IT-UL RO­MÂNESC

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Hua­wei in­ten­ţi­o­nea­ză să-și mă­re­as­că va­loa­rea investiţiilor din Ro­mânia și să ri­di­ce până în 2018 nu­mă­rul an­ga­ja­ţi­lor la 1.000, din­tre ca­re 70% români, a anun­ţat ma­na­ge­men­tul com­pa­ni­ei la fi­na­lul între­ve­de­rii avu­te cu vi­ce­pre­mi­e­rul Li­viu Drag­nea. În Ro­mânia sunt în pre­zent 800 de an­ga­ja­ţi, în ma­re lor ma­jo­ri­ta­te in­gi­neri și teh­ni­ci­eni foar­te se­ri­oși, ex­pe­ri­men­ta­ţi și bi­ne pre­gă­ti­ţi, au spus ofi­cia­lii com­pa­ni­ei Hua­wei. Înfi­in­ţa­tă în 1987 de Ren Zhen­gfei, fost ofi­ţer în Ar­ma­ta Po­pu­la­ră a Chi­nei, Hua­wei Technologies es­te cel mai ma­re fur­ni­zor mon­dial de so­lu­ţii IT&C, cu veni­turi de 35,4 miliarde de do­lari în 2012. În iu­nie 2012, Hua­wei Ro­mânia a anun­ţat că a in­ves­tit șa­se milioane de eu­ro în des­chi­de­rea unui centru de su­port glo­bal în Ro­mânia, su­ma ur­mând să cre­as­că la 200 milioane de eu­ro până în 2015. În in­ter­va­lul 2007-2012, in­ves­ti­ţi­i­le Hua­wei în Ro­mânia ca­re au to­ta­li­zat 90 milioane de eu­ro. Li­viu Drag­nea a in­vi­tat companiile ZTE și Hua­wei să fie pre­zen­te în pri­mul parc tehnologic din Ro­mânia des­ti­nat fir­me­lor chineze, con­struc­ţie con­veni­tă de mi­nis­te­re­le de re­sort ale ce­lor do­uă sta­te. „Sin­gu­rul lu­cru pe ca­re eu l-am ce­rut co­le­gi­lor de la Ministerul Economiei, dom­nu­lui mi­nis­tru Ni­ţă, es­te să ţi­nă cont că acest parc tehnologic ar tre­bui să fie am­pla­sat într-o zo­nă nu foar­te bo­ga­tă, adi­că să fo­lo­sim re­a­li­za­rea aces­tui parc și pentru dezvoltarea unei zo­ne mai pu­ţin dez­vol­ta­te. În rest, co­le­gii din mi­nis­ter împreu­nă cu cei Chi­na vor de­ci­de ca­re es­te cea mai bu­nă lo­ca­ţie, vor ţi­ne cont și de in­fras­truc­tu­ră, de le­gă­tu­ri­le de co­merţ, de apro­vi­zi­o­na­re“, a spus Drag­nea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.