5,0% 3,8% 4,0% 3,5% 3,5% 3, 6,57% 3,1 6,3% 7,96% 4,87% 4,74%

Business Magazin (Romania) - - + MACROECONOMIE -

/ 4% la 3,75%, mă­su­ră acom­pa­nia­tă de di­mi­nua­rea ra­te­lor re­zer­ve­lor minime obli­ga­to­rii la lei de la 15% la 12% și la va­lu­tă de la 20% la 18%. Iar în fe­brua­rie dobânda de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră a fost co­bo­râtă la 3,5%. Ana­liștii cred însă că dobânda-cheie va ră­mâne „îngheța­tă“la 3,5%, du­pă șa­se pași suc­ce­si­vi de scă­de­re re­a­li­zați în ca­drul ci­clu­lui de re­la­xa­re a po­li­ti­cii mo­ne­ta­re inițiat în va­ra anu­lui tre­cut.

Istoria in­flați­ei în Ro­mânia are însă vârfuri numai bu­ne de pus în ma­nua­le. În ur­mă cu mai bi­ne de 20 de ani șo­cul in­flați­ei dă­dea între­a­ga economie peste cap, exis­tând și luni când ra­ta anua­lă ur­ca și la 300%. Apoi, creșterea prețu­ri­lor a înce­put să se mai tem­pe­re­ze. În 1998 s-a înre­gis­trat o re­du­ce­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a in­flați­ei la do­uă ci­fre, adi­că la 40,6%, de la 151,4% în 1997. Și, în ce­le din ur­mă, am ajuns și la o in­flație de o ci­fră.

Înce­pând cu anul 2005, oda­tă cu lansarea leu­lui nou, BNR a tre­cut și la un nou re­gim de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră - țin­ti­rea in­flați­ei. Iar du­pă 2005, in­flația a ră­mas la o sin­gu­ră ci­fră.

În 2005, în pri­mul an de țin­ti­re a in­flați­ei, prețurile de con­sum au înre­gis­trat o creștere anua­lă de 8,6% față de țin­ta de 7,5%, în anul 2006 in­flația anua­lă a co­bo­rât spec­ta­cu­los la 4,9%, sub țin­ta de 5%, iar în anul 2007 a ur­cat îna­poi la fel de spec­ta­cu­los până la 6,6%, peste țin­ta de 4%. Nici în pe­ri­oa­da 2008-2010 in­flația anua­lă nu a reușit să ajun­gă în in­ter­va­lul țin­tit de BNR.

Anul 2011 s-a încheiat cu o in­flație de 3,14%, în țin­tă, în timp ce în 2012 Ro­mânia a ajuns la o ra­tă a in­flați­ei de 4,95%, în afa­ra in­ter­va­lu­lui țin­tit, în urma pro­du­cți­ei agri­co­le sla­be, a scum­pi­rii ener­gi­ei, a ga­ze­lor și a pe­tro­lu­lui, pre­cum și din cau­za de­pre­ci­e­rii leu­lui. Ce­re­rea sla­bă din economie nu a pu­tut con­tra­ba­lan­sa o se­rie de creșteri de prețuri. Iar trai­ec­to­ria si­nu­oa­să a in­flați­ei a po­po­sit în 2013 la un nes­pe­rat 1,55%.

În anii de criză, an­ga­ja­men­tul de țin­ti­re a in­flați­ei a intrat în con­flict cu po­si­bi­li­ta­tea ca BNR să con­tri­bu­ie la con­tra­ca­ra­rea re­ce­si­u­nii. Ast­fel, mult timp BNR a ți­nut do­bânzi­le sus în lup­ta cu in­flația, în timp ce eco­no­mia se afun­da în re­ce­si­u­ne și mul­te com­pa­nii nu ave­au ac­ces la fi­na­nța­re, iar cre­di­ta­rea în lei nu era încu­ra­ja­tă.

În va­ra anu­lui 2008, ana­liștii ex­pli­cau că efi­ci­e­nța

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.