3,0% 3,0% 3,14% 4,95%

Business Magazin (Romania) - - + MACROECONOMIE -

/ țin­ti­rii in­flați­ei es­te tes­ta­tă de cri­za ex­ter­nă, din cau­za am­pli­tu­di­nii fără pre­ce­dent a șo­cu­ri­lor sub for­ma scum­pi­ri­lor. Și într-ade­văr, lup­ta cu prețurile a de­venit mult mai du­ră pe fondul cri­zei fi­nan­cia­re in­ter­nați­o­na­le și al scum­pi­rii ex­plo­zi­ve a pe­tro­lu­lui și a altor ma­te­rii pri­me. Pe lângă țin­ta de in­flație, BNR a avut de aco­mo­dat obi­ec­ti­ve une­ori con­tra­dic­to­rii le­ga­te in­clu­siv de politica de curs de schimb și de re­gle­men­tă­ri­le în domeniul cre­di­tă­rii – adi­că a tre­bu­it să con­tro­le­ze cur­sul și să ți­nă în frâu cre­di­ta­rea.

La un mo­ment dat, în dezbaterile de spe­cia­li­ta­te șiau fă­cut apa­riția for­mu­lări de ge­nul „țin­ti­re a in­flați­ei de tip li­ght“sau într-o ma­ni­e­ră „ori­gi­na­lă“, având în ve­de­re că, din­co­lo de de­cla­rații, BNR nu pu­tea să fa­că ab­stra­cție de evo­luția cursului de schimb, fi­ind „sus­pec­ta­tă“mul­tă vre­me că de fapt țin­tea cur­sul de schimb – adi­că îl ți­nea sub con­trol –, și apoi in­flația. Ofi­cia­lii BNR au res­pins însă sis­te­ma­tic ast­fel de te­o­rii.

Sta­bi­li­ta­tea prețu­ri­lor și cea fi­nan­cia­ră au fost și vor ră­mâne prin­ci­pa­le­le înda­to­riri înscri­se în „fișa pos­tu­lui“BNR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.