Î

Business Magazin (Romania) - - + BUSINESS HI- TECH -

NAIN­TE DE ORI­CE, TRANZAC IILE. LA ORA SCRI­E­RII AR­TI­CO­LU­LUI, MARK ZUCKERBERG A ANUN AT PE CON­TUL DE FA­CE­BOOK C VA PRE­LUA OCULUS VR. Cre­a­to­rul Fa­ce­book vor­bește de o lu­me mai des­chi­să și mai co­nec­ta­tă, dar și de con­cen­tra­rea asu­pra plat­for­me­lor de vi­i­tor, ca­pa­bi­le să fa­că ex­pe­ri­e­nțe­le per­so­na­le mai uti­le și mai dis­trac­ti­ve. „Cel mai incre­di­bil lu­cru în ce pri­vește re­a­li­ta­tea vir­tua­lă es­te că te poți si­mți pre­zent într-un alt loc, ală­turi de alte per­soa­ne“, spu­ne Zuckerberg.

Până să ajun­gă o companie de do­uă miliarde de do­lari, Oculus a fost un proi­ect ca­re cău­ta pe Kic­kstar­ter 250.000 de do­lari, în toam­na anu­lui 2012. În ce­le din ur­mă a strâns de ze­ce ori mai mult, 2,437 milioane do­lari, pentru un pro­to­tip de oche­lari pentru re­a­li­ta­tea vir­tua­lă; deși a fost de­păși­tă la su­me­le atra­se de alte proiecte, ca­re au ajuns să adu­ne 10 sau 15 milioane de do­lari, va­loa­rea tran­za­cți­ei fa­ce din Oculus cel mai de suc­ces proi­ect fi­na­nțat de Kic­kstar­ter.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.