ADULŢII DE MÂINE

Business Magazin (Romania) - - // EDUCA I E -

GROW es­te proi­ec­tul de ba­ză dez­vol­tat de Școa­la de Va­lori. Aces­ta a înce­put în 2010, a avut până acum ca be­ne­fi­ciari peste 8.000 de ele­vi, din 214 li­cee. Prin­ci­pa­le­le

ele­men­te ca­rac­te­ris­ti­ce ale GROW sunt in­ter­na­ţi­o­na­lis­mul (pro­gra­mul se des­fășoa­ră în en­gle­ză, fi­ind con­dus de stu­den­ţi și ab­sol­ven­ţi veni­ţi în Ro­mânia prin pro­gra­mul de schimb internaţional al AIESEC), abor­da­rea pe ter­men lung (con­cep­tual

pro­gra­mu­lui pre­ve­de pre­gă­ti­re pe du­ra­ta a pa­tru ani), con­ţi­nu­tul edu­ca­ţi­o­nal îmbu­nă­tă­ţit an de an și aco­pe­ri­rea na­ţi­o­na­lă (proi­ec­tul se

des­fășoa­ră în 15 orașe din Ro­mânia).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.