SU­PORT PENTRU SUPERCOMPETENŢE

Business Magazin (Romania) - - // EDUCA I E -

Ca­re sunt me­ca­nis­me­le ca­re duc un co­pil spre per­for­man­ţă și cum poate fi aces­ta

încu­ra­jat să per­for­me­ze și mai bi­ne? 60% din suc­ce­sul co­pi­i­lor cu per­for­man­ţe foar­te bu­ne vi­ne din familie, ara­tă stu­di­i­le. Școa­la de Va­lori a dez­vol­tat un model prin ca­re pa­si­u­nea, ta­len­tul și edu­ca­ţia tre­bu­ie adu­se lao­lal­tă pentru a îmbu­nă­tă­ţi și

con­so­li­da per­for­man­ţa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.