IN­TE­GRA­REA C R MIZII LEGO ÎN EPOCA DI­GI­TAL

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

U TIU AL II DIN GE­NE­RA IA MEA CUM SUNT, DAR CRED C AM FOST ATINS DE ADEV RA­TA ADIC IE ÎN MO­MEN­TUL ÎN CA­RE AM PUS MÂNA, PENTRU PRI­MA DAT , PE UN SET DE PI­E­SE LEGO. Mi s-au pă­rut fas­ci­nan­te sim­pli­ta­tea ideii, ver­sa­ti­li­ta­tea mi­cuțe­lor pi­e­se, mo­dul in­fi­nit în ca­re se pu­te­au com­bi­na. Și cu atât mai fas­ci­nan­tă istoria com­pa­ni­ei, po­ves­ti­tă de David Ro­ber­tson, fost pro­fe­sor de ma­na­ge­ment al ino­vați­ei, și scri­i­to­rul Bill Bre­en. Ro­ber­tson a primit, în 2008, ac­ces to­tal la ma­na­ge­men­tul, par­te­ne­rii și cli­e­nții LEGO, iar re­zul­ta­tul es­te un ma­nual de re­dre­sa­re a unei com­pa­nii. Spun re­dre­sa­re pentru că în ur­mă cu un de­ce­niu LEGO înre­gis­tra pi­er­deri ma­si­ve iar pro­du­se­le aces­teia erau, într-o pro­po­rție co­vârși­toa­re, ne­pro­fi­ta­bi­le. Au ur­mat ani între­gi de încer­cări de sta­bi­li­za­re, de de­fi­ni­re a li­ni­ei de pro­du­se, de schim­bări în con­du­ce­re, de integrare a că­ră­mi­zii LEGO în epoca di­gi­ta­lă. Și nu a fost un pro­ces sim­plu, de re­du­ce­re a cos­tu­ri­lor - deși s-au întâmplat și aces­tea -, ci acți­uni ce pen­du­le­a­ză între bâjbâia­lă și schim­ba­re cu­ra­joa­să, între de­ci­zii ma­jo­re și apli­ca­rea unor stra­te­gii de

Nma­na­ge­ment abso­lut ino­va­toa­re, de ti­pul Blue Oce­an. De exem­plu abor­da­rea unei te­ma­tici com­pe­ti­ti­ve, răz­boi­ni­ce, în de­fi­ni­rea fi­gu­ri­ne­lor pro­pu­se sau in­clu­de­rea unor ele­men­te de ro­bo­ti­că în ju­că­rii. De­fi­ni­to­rii sunt ce­le șap­te prin­ci­pii ale ino­vați­ei enu­nța­te de David Ro­ber­tson în carte, pe ca­re s-a ba­zat tran­sfor­ma­rea LEGO: con­stru­i­rea unei culturi a ino­vați­ei, cum să de­vii atent la in­te­re­se­le cli­en­tu­lui, cum să ex­plo­re­zi între­gul spec­tru al ino­vați­ei, cum să spri­jini ino­vația des­chi­să, cum să încerci ino­vații re­vo­luți­o­na­re, cum să na­vi­ghe­zi pe Oce­a­nul Albas­tru și cum să fruc­ti­fici avan­ta­jul de a lu­cra cu oa­meni di­ve­rși și cre­a­ti­vi. „Am întâlnit mu­lți di­rec­tori exe­cu­ti­vi ca­re au vrut să re­pro­du­că suc­ce­sul com­pa­ni­ei LEGO, însă nu au luat în con­si­de­ra­re trau­ma ce a de­ter­mi­nat re­dre­sa­rea... Nu aștep­ta ca o criză să pro­voa­ce do­ri­nța de schim­ba­re pro­fun­dă și sis­te­mi­că“, spun au­to­rii. „Echi­pa sa de ma­na­ge­ment a do­rit să le re­a­min­te­as­că mi­i­lor săi de aso­ciați și acți­o­nari de pe­ri­co­lul au­to­su­fi­ci­e­nței și de cap­ca­ne­le înghiți­rii or­bești a le­a­cu­ri­lor bă­bești ale con­du­ce­rii com­pa­ni­ei. A do­rit să se asi­gu­re că ce­ea ce s-a petrecut în pe­ri­oa­da ani­lor 1998 - 2003 nu se va mai întâmpla ni­ci­o­da­tă.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.