ELON MUSK

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

CElon Musk s-a năs­cut în Pre­to­ria, Afri­ca de Sud, în 1971. El a învățat sin­gur câte­va lim­ba­je de pro­gra­ma­re și la vârsta de 12 ani a vândut, pentru 500 de do­lari, co­dul pentru un joc vi­deo numit Blas­tar. Musk a ab­sol­vit li­ceul pentru băi­eți din Pre­to­ria și s-a mu­tat în Ca­na­da la vârsta de 17 ani, con­si­de­rând că e mai ușor să emi­gre­ze ast­fel în Sta­te­le Uni­te. În 1992, du­pă doi ani pe­tre­cuți la o școa­lă de afa­ceri din Onta­rio, Elon Musk s-a tran­sfe­rat la Uni­ver­si­ta­tea din Pen­nsyl­va­nia, un­de a obți­nut o di­plo­mă în economie. A mai petrecut încă un an aco­lo, pentru a obți­ne și o di­plo­mă în fi­zi­că. În anul 2002, Musk a obți­nut ce­tățe­nia ame­ri­ca­nă. Elon Musk a fon­dat ală­turi de fratele său Zip2, o companie de software ca­re a dez­vol­tat un ghid online pentru industria de ti­pă­ri­re a zia­re­lor. Musk a sem­nat contracte cu New York Ti­mes și Chi­ca­go Tri­bu­ne, iar Zip2 a fost achi­ziți­o­na­tă ulterior de Com­paq pentru su­ma de 341 milioane de do­lari. În mar­tie 1999, omul de afa­ceri a co­fon­dat X.com, un ser­vi­ciu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.