SAFARI DE UN MI­LI­ON DE DO­LARI

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

O ofer­tă de va­can­ţă re­cent lan­sa­tă le pro­pu­ne ce­lor dis­puși să chel­tu­ias­că echi­va­len­tul unui mi­li­on de do­lari pe un safari ex­clu­si­vist în ca­re să poa­tă ve­dea une­le din­tre ce­le mai ra­re ani­ma­le de pe glob în ha­bi­ta­tul lor na­tu­ral. În schim­bul aces­tei su­me, Na­tu­ral Wor­ld Sa­fa­ris din Marea Britanie le ofe­ră cu­plu­ri­lor in­te­re­sa­te o că­lă­to­rie prin 12 ţări din zo­na arc­ti­că a Ca­na­dei până la Pe­nin­su­la Antarc­ti­că. Pe par­cur­sul că­lă­to­ri­ei, tu­riștii se pot ca­za la în cor­turi de lux la Za­ha­ra Camp din Bot­swa­na, pe iah­tul M/Y Gra­ce în Ga­la­pa­gos ori la Whi­cha­way Camp din Antarc­ti­ca, având oca­zia să va­dă go­ri­le de mun­te în Ruan­da, le­mu­ri­eni în Ma­da­gas­car, le­o­par­zi ai ză­pe­zi­lor în India ori urși-soa­re în Bor­neo. Sco­pul ofer­tei es­te de a atra­ge aten­ţia asu­pra pro­ble­mei spe­ci­i­lor pe ca­le de dis­pa­ri­ţie, o par­te din ta­ri­ful ex­cur­si­ei fi­ind do­nat or­ga­ni­za­ţi­i­lor de pro­tec­ţie a aces­to­ra, sus­ţi­ne agen­ţia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.