UN ALT FEL DE VINTAGE

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

Moda re­pro­du­ce­ri­lor nu se apli­că numai la ar­tă, ci și în domeniul ves­ti­men­tar, un­de, de re­gu­lă, ţi­nu­te­le de Oscar ale ve­de­te­lor sunt co­pia­te mai apoi și apar în di­ver­se ma­ga­zi­ne la di­fe­ri­te ni­ve­luri de preţ și ca­li­ta­te, du­pă ce ori­gi­na­lul nu mai e dis­po­ni­bil. O fir­mă ame­ri­ca­nă, Pho­e­nix Pro­ject, însă, își pro­pu­ne să re­a­li­ze­ze și să vândă re­pro­du­ceri ale unor ar­ti­co­le vestimentare ale unor ce­le­bri­tă­ţi de altă­da­tă, scrie LA Ti­mes. Așa sunt ge­a­ca de pi­lot pur­ta­tă de Ame­lia Ear­hart în zbo­rul ei peste Atlan­tic din 1932 ori ro­chia pur­ta­tă de Jo­sep­hi­ne Ba­ker când le cânta tru­pe­lor bri­ta­ni­ce în răz­boi. Pri­ma încer­ca­re a fir­mei a fost o ge­a­că în se­rie li­mi­ta­tă in­spi­ra­tă de cea pur­ta­tă de Ja­mes De­an în „Giant“(„Uriașul“), ca­re s-a bu­cu­rat de ma­re suc­ces.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.