AVENTURI LA VÂRSTA A TREIA

Business Magazin (Romania) - - // CARTE / / AUDIEN E TV PRIME TIME -

PRO Vi­deo pro­pu­ne în ace­as­tă săp­tă­mână fil­mul „Bur­laci întârzia­ţi“(„Last Ve­gas“) ai că­rui pro­ta­go­niști, Bil­ly (Mi­cha­el Do­u­glas), Pad­dy (Ro­bert De Ni­ro), Archie (Mor­gan Fre­e­man) și Sam (Ke­vin Kli­ne), sunt cei mai buni pri­e­teni încă din co­pi­lă­rie. Atunci când Bil­ly, bur­la­cul con­vins al grupului, o ce­re în sfârșit în că­să­to­rie pe pri­e­te­na sa, cei pa­tru pleacă spre Las Ve­gas, ho­tă­râţi să se dis­tre­ze și să își amin­te­as­că de vre­mu­ri­le tre­cu­te. Aju­nși la des­ti­na­ţie însă, cei pa­tru își dau se­a­ma că via­ţa i-a schim­bat mai mult de­cât se aștep­tau în tinereţe și sunt ne­voi­ţi să își re­gânde­as­că pri­o­ri­tă­ţi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.