RE­CORD PENTRU SEAT: VENI­TURI DE APROA­PE 6,5 MILARDE DE EU­RO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

SEAT a înce­put 2014 cu dreptul și a înre­gis­trat o creștere în vânzări. Mo­de­lul Leon es­te mo­to­rul per­for­man­ţei înre­gis­tra­te de companie atât în pri­me­le luni ale aces­tui an, cât și anul tre­cut. În 2013, vânză­ri­le to­ta­le ale măr­cii au atins 355.000 de uni­tă­ţi, cu o creștere de 10,6%. În ia­nua­rie și fe­brua­rie 2014, înma­tri­cu­lă­ri­le mo­de­lu­lui Leon au cres­cut cu 46%, în com­pa­ra­ţie cu aceeași pe­ri­oa­dă din 2013, și 18.700 uni­tă­ţi au fost co­mer­cia­li­za­te la ni­vel mon­dial. Mai mult, de la debutul în pro­duc­ţie, în ul­ti­mul sfert al anu­lui 2013, peste 20.000 de comenzi au fost de­ja pla­sa­te pentru mași­na de familie Leon ST. Cu o creștere ma­jo­ră a vo­lu­mu­lui de vânzări, a ce­re­rii și a pro­duc­ţi­ei, SEAT a închis anul 2013 cu cel mai ma­re venit din istoria sa, de­cla­rând o ci­fră de afa­ceri de 6.473 milioane eu­ro, cu 6,3% mai mult de­cât în anul an­te­ri­or. „2013 a fost un an di­fi­cil și so­li­ci­tant, dar SEAT și-a de­mon­strat po­ten­ţia­lul ală­tu­rându-se plu­to­nu­lui măr­ci­lor cu cea mai ra­pi­dă creștere din Europa și sta­bi­lind re­cor­duri de vânzări și pro­duc­ţie fa­ţă de anii tre­cu­ţi“, a su­bli­niat Jürgen Stac­kmann, preșe­din­te­le SEAT. În ul­ti­mii cinci ani, SEAT a fă­cut efor­turi in­ves­ti­ţi­o­na­le de peste 2.600 milioane de eu­ro pentru investiţii și chel­tu­i­e­li de cercetare și dez­vol­ta­re. In­di­ce­le EBITDA al com­pa­ni­ei s-a îmbu­nă­tă­ţit cu 73%, ajun­gând la un to­tal de 221 milioane de eu­ro, iar flu­xul de nu­me­rar ope­ra­ţi­o­nal a cres­cut cu 70%, ajun­gând la 358 de milioane de eu­ro. Pentru pri­ma da­tă din 2007, in­ves­ti­ţi­i­le au fost aco­pe­ri­te în între­gi­me de flu­xul de nu­me­rar ope­ra­ţi­o­nal. de­po­zi­te apro­xi­ma­tiv 100 milioane de eu­ro în ul­ti­mii cinci ani. Inves­ti­ţia de la Ba­cău es­te par­te a unui pro­gram de mo­der­ni­za­re a in­fras­truc­tu­rii de de­po­zi­ta­re, ca­re vizează con­stru­i­rea a trei de­po­zi­te noi și mo­der­ni­za­rea unui nu­măr de pa­tru de­po­zi­te. Ce­le­lal­te trei de­po­zi­te mo­der­ni­za­te sunt am­pla­sa­te în Ji­la­va, Bra­zi și Ișal­ni­ţa. OMV Petrom es­te con­tro­la­tă de gru­pul aus­triac de pe­trol și ga­ze OMV.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.