VEȘTI BU­NE DE PE FRONTUL DE VEST

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Ce­ma­con, al trei­lea pro­du­că­tor de blo­curi ce­ra­mi­ce din Ro­mânia, a încheiat anul 2013 cu o co­tă de pia­ţă de 20% în Re­gi­u­nea Vest (Ti­miș, Arad, Ca­raș-Se­ve­rin, Hu­ne­doa­ra), tri­plu fa­ţă de va­loa­rea înre­gis­tra­tă în 2011. Co­ta de pia­ţă a com­pa­ni­ei a avut o creștere im­por­tan­tă și la ni­ve­lul între­gii ţări, la 16% în 2013, fa­ţă de 6% în 2010. Anul tre­cut Ce­ma­con și-a ma­jo­rat afa­ce­ri­le cu 38% com­pa­ra­tiv cu anul 2012, cifra de afa­ceri de­pășind pra­gul de 48 de milioane de lei la ni­vel na­ţi­o­nal. Vo­lu­me­le vându­te au cres­cut cu 35%, iar pro­fi­ta­bi­li­ta­tea ope­ra­ţi­o­na­lă a ajuns la 19% în con­di­ţi­i­le di­mi­nuă­rii pi­er­de­ri­lor cu 67%. „Unul din­tre prin­ci­pa­lii fac­tori ai crește­rii sus­ţi­nu­te Ce­ma­con din ul­ti­mii ani a fost con­so­li­da­rea po­zi­ţi­ei pe pia­ţa din Tran­sil­va­nia. Anul aces­ta ne pro­pu­nem să de­venim li­deri de pia­ţă în Tran­sil­va­nia, iar pentru acest lu­cru vom con­ti­nua să in­ves­tim în cercetare și în dezvoltarea por­to­fo­li­u­lui de pro­du­se Evo­ce­ra­mic, cel mai per­for­mant din pia­ţă, pre­cum și în creșterea re­ţe­lei de par­te­neri. De ase­me­nea, vom abor­da o stra­te­gie co­mer­cia­lă ca­re să ne di­fe­ren­ţi­e­ze fa­ţă de con­cu­ren­ţă“, a de­cla­rat Li­viu Sto­le­ru, di­rec­tor ge­ne­ral și preșe­din­te al Con­si­li­u­lui de Ad­mi­nis­tra­ţie al Ce­ma­con.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.