Ro­lul electoral al FMI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Con­flic­tul din­tre pa­la­te a intrat într-o fa­ză no­uă, oda­tă cu dis­cur­sul în ca­re preșe­din­te­le re­co­man­dă gu­ver­nu­lui ca, în loc de ma­jo­ra­rea ac­ci­zei la car­bu­ra­nți, să re­cur­gă la eco­no­mii de la buget și la fo­lo­si­rea de fon­duri europene pentru con­stru­cția de au­tos­tră­zi. Dis­cur­sul pre­zi­de­nțial a co­nți­nut o no­tă dis­tinct elec­to­ra­lă, ba­za­tă pe opo­ziția ex­pli­ci­tă, în pre­mi­e­ră, a lui Traian Bă­ses­cu față de FMI: în ese­nță, spu­ne el, în 2009 nu pu­te­am să ne opu­nem ce­re­ri­lor FMI, fi­in­dcă era criză, pe când acum eco­no­mia e sta­bi­li­za­tă grație gu­ver­ne­lor Boc și ne pu­tem per­mi­te alte li­ber­tăți în ra­port cu FMI. Fără a mai ob­ser­va că des­cri­e­rea po­zi­ti­vă fă­cu­tă de preșe­din­te si­tuați­ei din pre­zent a economiei nu ca­dre­a­ză de­loc cu acu­zați­i­le con­stan­te ale PMP sau PDL că eco­no­mia a ajuns pe mar­gi­nea pră­pas­ti­ei din cau­za USL, e de amin­tit că FMI, în ca­li­ta­te de cre­di­tor ma­jor al Ro­mâni­ei, a re­co­man­dat con­stant gu­ver­ne­lor Boc și Pon­ta ma­jo­rări de taxe, nu doar spre a evi­ta ca ajus­ta­rea fiscală să se fa­că ma­jo­ri­tar pe se­a­ma tăierii chel­tu­i­e­li­lor, ci și pe ba­za con­clu­zi­ei că numai tăi­e­ri­le de chel­tu­i­e­li nu ar pu­tea asi­gu­ra acea vi­i­toa­re re­du­ce­re la 1% din PIB a de­fi­ci­tu­lui struc­tu­ral de ca­re chiar preșe­din­te­le a adus vor­ba. FMI ce­re acum ac­tua­lu­lui guvern să com­pen­se­ze prin mă­suri „cu impact pu­ter­nic“ori­ce ex­cep­ta­re de la pla­ta ac­ci­zei mă­ri­te, iar în plus ce­re noi mă­suri de com­pen­sa­re la buget pentru re­du­ce­rea CAS sau amâna­rea pentru 2015 a re­du­ce­rii CAS. Bă­ses­cu are însă mult mai mari șan­se de­cât Pon­ta de a fi cre­di­bil cu dis­cur­sul său, nu doar din ve­chi­le rați­uni po­pu­lis­te, pa­ten­ta­te de gu­ver­nul Alia­nței D.A. când a rupt acor­dul cu FMI în 2005 pe mo­tiv că n-are ne­voie de sfa­tu­ri­le lui, dar mai ales pentru că in­sis­te­nța lui Victor Pon­ta de a apă­ra ma­jo­ra­rea ac­ci­zei tot prin me­to­da ve­che a dă­rii vi­nei pe FMI de­no­tă o lip­să de răs­pun­de­re față de pro­pri­i­le po­li­tici încă mai con­dam­na­bi­lă de­cât faptul că ba­nii strânși din ac­ci­ză vor avea mai mul­te des­ti­nații de­cât con­stru­cția de au­tos­tră­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.