SOSESC ÎNTĂRIRI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Creșterea in­te­re­su­lui NATO pentru su­pli­men­ta­rea for­ţe­lor mi­li­ta­re din Europa de Est în urma cri­zei din Ucraina ar urma să adu­că o su­pli­men­ta­re anua­lă de 0,2% din PIB la bu­ge­tul apă­ră­rii, du­pă pro­mi­si­u­nea pre­mi­e­ru­lui Pon­ta, sau 0,3% din PIB, du­pă ple­doa­ria preșe­din­te­lui Traian Bă­ses­cu. Pen­ta­go­nul a anun­ţat tri­mi­te­rea în Ro­mânia a 175 de mi­li­tari din uni­ta­tea de in­fan­te­rie ma­ri­nă sta­ţi­o­na­tă în Spa­nia și pre­gă­ti­tă ini­ţial pentru mi­si­uni în Afri­ca. SUA au ce­rut Ro­mâni­ei ex­tin­de­rea ope­ra­ţi­u­ni­lor de la ba­za Ko­găl­ni­ce­a­nu cu mi­li­tari și ae­ro­na­ve, în așa fel încât nu­mă­rul mi­li­ta­ri­lor ame­ri­cani sta­ţi­o­na­ţi în Ro­mânia să ajun­gă la 1.600, iar ope­ra­ţi­u­ni­le ac­tua­le la ae­ro­dro­mul Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu să fie ex­tin­se. În pre­zent, nu­mă­rul mi­li­ta­ri­lor ame­ri­cani sta­ţi­o­na­ţi la ba­za Ko­găl­ni­ce­a­nu se ri­di­că la cir­ca 265. Im­por­tan­ţa ba­zei din Ro­mânia ar urma să cre­as­că, mai ales du­pă închi­de­rea din vară a cen­tru­lui de tran­zit de la Ma­nas, din Kîrgîzstan, fo­lo­sit pentru tran­zi­ta­rea echi­pa­men­te­lor din­spre și spre Afga­nis­tan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.