LA DA­TO­RII STĂM BI­NE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Ro­mânia a re­a­li­zat în pe­ri­oa­da 2011-2013 o ajus­ta­re fiscală struc­tu­ra­lă de cca 4% din PIB, pe lângă ajus­ta­rea de 2,25% din PIB de­ja re­a­li­za­tă în vir­tu­tea pro­gra­mu­lui cu FMI ini­ţiat în 2009, amin­tește FMI în ul­ti­mul ra­port de eva­lua­re. A fost una din­tre ce­le mai mari ajus­tări fis­ca­le din UE, cu ex­cep­ţia pro­gra­me­lor din zo­na eu­ro, și a reușit să înce­ti­neas­că acu­mu­la­rea da­to­ri­ei pu­bli­ce, des­pre ca­re Fondul aște­ap­tă să se sta­bi­li­ze­ze în jur de 40% din PIB în 2013-2014 înain­te de a scădea ulterior, iar o de­păși­re a aces­tui prag ar fi po­si­bi­lă numai în con­di­ţi­i­le unor șo­curi (eveni­men­te ex­cep­ţi­o­na­le) ca­re ar lo­vi creșterea eco­no­mi­că re­a­lă. Din 2011 până în 2013, da­to­ria pu­bli­că s-a ma­jo­rat cu cca 8,5% din PIB, respectiv cu 6,5% din PIB peste ni­ve­lul proi­ec­tat ini­ţial, în prin­ci­pal din cau­za crește­rii eco­no­mi­ce încă re­du­se.

60

50

40

30

20

10

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.