CUM S TR IE TI F R GAZ RU­SESC

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

La întâlni­rea cu șe­fa po­li­ti­cii ex­ter­ne europene, Cat­he­ri­ne Ashton, se­cre­ta­rul de stat ame­ri­can John Ker­ry a ce­rut Ru­si­ei să nu fo­lo­se­as­că li­vră­ri­le de ener­gie drept ar­mă în cri­za ucrai­nea­nă și a afir­mat spri­ji­nul SUA pentru efor­tu­ri­le UE de a se eli­be­ra de de­pen­de­nța față de ga­zul ru­sesc, dar s-a abți­nut să fo­lo­se­as­că el însuși ener­gia drept ar­mă, întru­cât n-a pro­mo­vat pur și sim­plu so­luția unor ex­por­turi ma­si­ve de pe­trol și gaz ame­ri­can spre Europa, pre­fe­rând să fa­că alu­zie la pro­pri­i­le re­sur­se ener­ge­ti­ce ale UE. Slă­bi­ci­u­nea Eu­ro­pei, re­cu­nos­cu­tă de Cat­he­ri­ne Ashton, es­te însă că piața eu­ro­pe­a­nă a ener­gi­ei nu es­te suficient in­te­gra­tă din per­spec­ti­va rețe­le­lor de dis­tri­buție și tran­sport, deși, ca efect al eveni­men­te­lor din Ucraina, Con­si­li­ul European a re­pus ace­as­tă pro­ble­mă în frun­tea pro­ble­me­lor de re­zol­vat până la fi­ne­le anu­lui. Un studiu al fir­mei ame­ri­ca­ne San­ford C. Ber­nstein a eva­luat de­ja că Europa va tre­bui să chel­tu­ias­că în to­tal 215 mld. do­lari da­că va de­ci­de să nu mai cum­pe­re ga­ze din Rusia și chiar și așa va tre­bui să-și sca­dă ce­re­rea de gaz. Ucraina ră­mâne de­o­cam­da­tă pri­mul test di­rect al ca­pa­ci­tății europene de acți­u­ne pe acest te­ren: Gaz­prom a scum­pit ga­zul cu 44% pentru Ucraina, la 385 do­lari/1.000 mc de la 1 apri­lie, din cau­za da­to­ri­i­lor res­tan­te ale Naf­to­gaz, apoi la 485 do­lari/1.000 mc, du­pă in­tro­du­ce­rea unei taxe de export. Șe­ful Naf­to­gaz a de­cla­rat că Ucraina e ga­ta să cum­pe­re gaz de la ori­ci­ne ar pu­tea oferi gaz la prețuri mai mici, ce­ea ce înse­am­nă o mă­nușă arun­ca­tă Bruxelles-ului, de un­de toc­mai veni­se­ră în mar­tie asi­gu­rări că Ucraina, ca­re aște­ap­tă de­ja o scă­de­re eco­no­mi­că de 3% în acest an ca efect al pro­gra­mu­lui dur de aus­te­ri­ta­te cu FMI, va fi aju­ta­tă în caz că Gaz­prom scum­pește ga­zul. Cât des­pre re­pli­ca Ru­si­ei la încer­ca­rea eu­ro­pe­a­nă de re­pli­e­re eco­no­mi­că, au­to­ri­tăți­le din Ka­zah­stan au anu­nțat de­ja că până în mai va fi sem­nat tra­ta­tul între Rusia, Ka­zah­stan și Be­la­rus ca­re pu­ne ba­ze­le Uni­u­nii Eco­no­mi­ce Eu­ra­sia­ti­ce, un vis mai ve­chi ca­ta­li­zat acum de cri­za ucrai­nea­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.