NOII VE­CHI SO­CIA­LIȘTI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Noul ca­bi­net francez con­dus de fos­tul mi­nis­tru de in­ter­ne Ma­nuel Val­ls are în com­po­nen­ţă do­uă nu­me - Mi­chel Sa­pin ca mi­nis­tru al fi­nan­ţe­lor și Se­go­le­ne Royal ca mi­nis­tru al me­di­u­lui - ca­re au de­ţi­nut ace­le­ași func­ţii în tim­pul pre­ce­den­tei preșe­din­ţii so­cia­lis­te a lui Fra­nçois Mit­ter­rand, în ur­mă cu 20 de ani. În plus, por­to­fo­li­ul mi­nis­tru­lui in­dus­tri­ei, Arnaud Mon­te­bo­urg, un sus­ţi­nă­tor al crește­rii ro­lu­lui sta­tu­lui în economie, a fost ex­tins în așa fel încât acum cu­prin­de și po­li­ti­ci­le eco­no­mi­ce. Neîncre­de­rea afișa­tă de o se­rie de ana­liști fi­nan­ciari la adre­sa no­u­lui guvern, for­mat du­pă înfrânge­rea so­cia­liști­lor în ale­ge­ri­le mu­ni­ci­pa­le, se le­a­gă de voin­ţa po­li­ti­că a mi­niștri­lor de a con­ti­nua po­li­ti­ci­le ne­ce­sa­re pentru re­du­ce­rea de­fi­ci­tu­lui bugetar, în con­di­ţi­i­le în ca­re de­ja cri­za și aus­te­ri­ta­tea au dus nu­mă­rul șo­me­ri­lor la re­cor­dul de peste 3 milioane.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.