ÎNCERCAŢI SĂ SCUMPIŢI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Șe­fa FMI, Christine Lagarde, a fă­cut apel la Ban­ca Cen­tra­lă Eu­ro­pe­a­nă să relaxeze politica mo­ne­ta­ră, „in­clu­siv prin mă­suri ne­con­ven­ţi­o­na­le“, spre a per­mi­te creșterea pre­ţu­ri­lor în zo­na eu­ro, pe mo­tiv că ten­din­ţa spre de­fla­ţie în eco­no­mi­i­le avan­sa­te ris­că să sub­mi­ne­ze o re­dre­sa­re și așa fra­gi­lă a economiei glo­ba­le. Ea a spus că PIB glo­bal poate crește cu peste 3% în acest an și în urmă­to­rul, dar ris­cu­ri­le pre­zen­ta­te de in­fla­ţia prea mică, ten­si­u­ni­le ge­o­po­li­ti­ce din ju­rul Ucrai­nei și „vo­la­ti­li­ta­tea pieţelor“ar pu­tea ini­ţia o pe­ri­oa­dă de creștere foar­te sla­bă. In­fla­ţia anua­lă în zo­na eu­ro a ajuns la 0,5% în mar­tie, mi­nim din 2009 încoa­ce. În ciuda ape­lu­ri­lor de la FMI, BCE a de­cis săp­tă­mâna tre­cu­tă să men­ţi­nă nes­chim­ba­tă prin­ci­pa­la ra­tă a do­bânzii, la ni­ve­lul mi­nim de 0,25%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.