COM­PE­TI­TI­VI CU LEAFĂ MA­RE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Cât de mult poate re­zol­va fle­xi­bi­li­za­rea pi­e­ţei mun­cii si­tua­ţia șo­ma­ju­lui din Ita­lia sau Spa­nia? Eco­no­miștii de la Erste con­sta­tă că fle­xi­bi­li­ta­tea în ma­te­rie de an­ga­jări, con­ce­di­eri și contracte de mun­că, sa­la­ri­i­le mici, re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor mun­cii ori a con­tri­bu­ţi­i­lor la asi­gu­rări so­cia­le pentru an­ga­ja­tori sunt im­por­tan­te spre a spori atrac­ti­vi­ta­tea unei ţări pentru investiţii di­rec­te, însă ce­ea ce asi­gu­ră sal­tul re­al de com­pe­ti­ti­vi­ta­te es­te ni­ve­lul pro­duc­ti­vi­tă­ţii mun­cii, ca­re de­pin­de de cât de ino­va­toa­re es­te o economie. Ast­fel, în ciuda sa­la­ri­i­lor mari ale ger­ma­ni­lor sau ale fran­ce­zi­lor, ara­tă ana­liștii băn­cii aus­tri­e­ce, pro­duc­ti­vi­ta­tea aces­to­ra ră­mâne înal­tă și amor­ti­ze­a­ză con­for­ta­bil cos­tul mun­cii, gra­ţie investiţiilor con­stant mari ca­re se fac în aces­te ţări în tehnologie, cercetare și dez­vol­ta­re, pre­cum și a ce­lor ge­ne­ra­le în edu­ca­ţie.

40

30

20

10

0

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.