TRECUTUL, PRIN OCHII FMI

Business Magazin (Romania) - - // PIE E I FINAN E -

Pro­gra­mul de ajus­ta­re fiscală în ca­drul acor­du­lui pre­ce­dent cu FMI s-a ba­zat în prin­ci­pal pe tăi­eri de chel­tu­i­e­li, deși ar fi pu­tut cu­prin­de pla­nuri de ma­jo­ra­re a veni­tu­ri­lor, con­sta­tă FMI. Ma­jo­ri­ta­tea mă­su­ri­lor au fost pe ter­men lung (tăi­e­rea sa­la­ri­i­lor și a sub­ven­ţi­i­lor), dar și tran­zi­to­rii (înghe­ţa­rea tem­po­ra­ră a pen­si­i­lor) și idei ne­sus­te­na­bi­le (înghe­ţa­rea aproa­pe com­ple­tă a an­ga­jă­ri­lor în sec­to­rul pu­blic). Mă­suri de creștere a veni­tu­ri­lor au apă­rut abia din 2013, încor­po­rând re­co­man­dări ale FMI pri­vind ma­jo­ra­rea unor taxe (ex. pe pro­pri­e­ta­te), lăr­gi­rea ba­zei de im­po­zi­ta­re și sim­pli­fi­ca­rea fis­ca­li­tă­ţii. FMI ara­tă că ni­ve­lu­ri­le re­la­tiv mici ale da­to­ri­ei și de­fi­ci­tu­lui ar fi per­mis Ro­mâni­ei să nu fie atât de con­cen­tra­tă pe ţin­ta de­fi­ci­tu­lui de 3% din PIB, având în ve­de­re re­ce­si­u­nea, dar au­to­ri­tă­ţi­le au in­sis­tat să se înca­dre­ze în ace­as­tă ţin­tă până în 2012, ce­ea ce a am­pli­fi­cat scă­de­rea economiei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.