VO­DA­FO­NE CREȘTE VI­TE­ZA 4G

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Vo­da­fo­ne Ro­mânia a cres­cut vi­te­za de tran­sfer a da­te­lor în re­ţe­aua 4G de la 100 Mbps la 150 Mbps, ca ur­ma­re a uti­li­ză­rii spec­tru­lui de frec­ven­ţe achi­zi­ţi­o­nat în 2012, iar urmă­to­rul prag de vi­te­ză tes­tat, de 300 Mbps, va fi dis­po­ni­bil tot din acest an. În noul an fis­cal (apri­lie 2014 - mar­tie 2015), Vo­da­fo­ne Ro­mânia va ex­tin­de nu­mă­rul de punc­te de ac­ces (si­te-uri) 4G, pentru a aco­peri 70% din po­pu­la­ţia ur­ba­nă până în mar­tie 2015. De ase­me­nea, până în mar­tie 2016, toa­tă po­pu­la­ţia ur­ba­nă din Ro­mânia va avea ac­ces la aco­pe­ri­rea re­ţe­lei 4G a Vo­da­fo­ne Ro­mânia. Po­tri­vit da­te­lor ope­ra­to­ru­lui, ser­vi­ci­i­le 4G ale Vo­da­fo­ne Ro­mânia sunt dis­po­ni­bi­le în București și alte no­uă orașe ale ţă­rii - Arad, Ba­cău, Brașov, Cluj, Con­stan­ţa, Crai­o­va, Iași, Ga­la­ţi și Ti­mișoa­ra. Tot la înce­pu­tul săp­tă­mânii tre­cu­te, Vo­da­fo­ne Ro­mânia a lansat un ser­vi­ciu de plă­ţi pe mo­bil, pe ca­re uti­li­za­to­rii îl pot folosi fără a avea ne­voie de un cont ban­car. De­nu­mit M-Pe­sa, ser­vi­ci­ul es­te dis­po­ni­bil pentru pri­ma da­tă în Europa, în re­ţe­aua 4G a Vo­da­fo­ne Ro­mânia, pre­cum și în re­ţe­le­le 3G și 2G, pentru ori­ce cli­ent al ope­ra­to­ru­lui, abo­nat sau uti­li­za­tor de car­te­lă, in­di­fe­rent de ti­pul de te­le­fon fo­lo­sit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.