TA­BLE­TE NOI DE LA LENOVO

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Lenovo a anun­ţat ac­tua­li­za­rea ofer­tei sale de ta­ble­te Android cu cinci noi mo­de­le, aces­tea fă­când par­te din ga­ma A și vi­zând sec­toa­re­le in­fe­ri­oa­re și in­ter­me­dia­re de pia­ţă. Cel mai mic model din­tre ce­le pa­tru anun­ţa­te es­te A7-30, o ta­ble­tă ca­re ofe­ră un pro­ce­sor quad-co­re nes­pe­ci­fi­cat, un ecran cu o dia­go­na­lă de 7“și re­zo­lu­ţie de 1.024 x 600 pi­xe­li, un sis­tem au­dio ste­reo fron­tal ca­re fo­lo­sește pro­ce­sa­re Dol­by și un mo­dem 3G. A7-50 și A7-40 sunt do­uă ver­si­uni îmbu­nă­tă­ţi­tă ale mo­de­lu­lui an­te­ri­or, ecra­ne­le lor de 7“ofe­rind un pa­nou IPS cu o re­zo­lu­ţie de 1.280 x 800 pi­xe­li. Aces­te do­uă ta­ble­te fo­lo­sesc un pro­ce­sor quad-co­re Me­diaTek MT8382 cu o frec­ven­ţă de tact de 1,3 GHz, o ba­te­rie cu o ca­pa­ci­ta­te de 3.500 mAh, pro­ce­sa­re Dol­by, di­fu­zoa­re ste­reo și un mo­dem ra­dio op­ţi­o­nal. Sin­gu­ra di­fe­ren­ţă din­tre aces­te mo­de­le es­te nu­mă­rul de ca­me­re foto: A7-50 ofe­ră do­uă mo­du­le cu sen­zor de 2 MP, în timp ce A7-40 păs­tre­a­ză doar ca­me­ra fron­ta­lă. Ta­ble­te­le vor fi dis­po­ni­bi­le înce­pând cu acest tri­mes­tru, preţurile ur­mând să se evo­lue­ze între 166 și 283 de do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.