TAXE ȘI IM­PO­ZI­TE ONLINE, PENTRU FIR­ME

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Ministerul pentru So­ci­e­ta­tea Infor­ma­ţi­o­na­lă (MSI) vrea să per­mi­tă și fir­me­lor să achi­te, prin sis­te­mul na­ţi­o­nal.www.ghi­seul.ro, ta­xe­le și im­po­zi­te­le, și să in­tro­du­că și mo­da­li­ta­tea de plată di­rect de pe te­le­fo­nul mo­bil, ser­vi­ciu dis­po­ni­bil în pre­zent doar pentru per­soa­ne fi­zi­ce. Mi­nis­trul pentru so­ci­e­ta­tea infor­ma­ţi­o­na­lă, Răzvan Co­to­ve­lea, mi­nis­trul fi­nan­ţe­lor pu­bli­ce, Ioana Pe­tres­cu, și preșe­din­te­le Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le de Ad­mi­nis­tra­re Fiscală (ANAF), Ge­lu Ște­fan Dia­co­nu, au dis­cu­tat săp­tă­mâna tre­cu­tă des­pre sta­di­ul ac­tual al in­fras­truc­tu­rii in­for­ma­ti­ce a ANAF și a Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce (MFP) în ve­de­rea iden­ti­fi­că­rii zo­ne­lor un­de es­te ne­ce­sar a se in­ter­ve­ni, pre­cum și pentru gă­si­rea de po­si­bi­le sur­se de fi­nan­ţa­re pentru achi­zi­ţi­o­na­rea și im­ple­men­ta­rea sis­te­me­lor in­for­ma­ti­ce. La fi­na­lul anu­lui 2013, gu­ver­nul a adop­tat o ho­tă­râre prin ca­re s-a sta­bi­lit ca pla­ta co­mi­si­o­nu­lui afe­rent plă­ţii elec­tro­ni­ce cu car­dul a ta­xe­lor și im­po­zi­te­lor prin in­ter­me­di­ul www.ghi­seul.ro (altul de­cât co­mi­si­o­nul pre­vă­zut prin con­tract de că­tre ban­ca cu ca­re fi­e­ca­re ce­tă­ţe­an are con­tract) să fie su­por­ta­tă de că­tre be­ne­fi­cia­rul plă­ţii (respectiv de in­sti­tu­ţi­i­le pu­bli­ce). Din apri­lie 2013, MFP și ANAF au ini­ţiat un pro­ces de mo­der­ni­za­re a ad­mi­nis­tra­ţi­ei fis­ca­le fi­nan­ţat de Ban­ca Mon­dia­lă în va­loa­re de 70 milioane de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.