ORAN­GE EX­TIN­DE RE­ŢE­AUA 4G

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Oran­ge Ro­mânia va ex­tin­de, din 7 apri­lie, re­ţe­aua te­le­com de ge­ne­ra­ţia a pa­tra (4G) în 90 de orașe, re­pre­zen­tând peste 45% din po­pu­la­ţia ţă­rii. În pre­mi­e­ră, ope­ra­to­rul va lan­sa în tes­te, în șa­se lo­ca­li­tă­ţi, re­ţe­aua 4G+, ca­re per­mi­te tran­sfe­ruri de date la vi­te­ze de până la 300 Mbps. Pre­zen­tă în toa­te reșe­din­ţe­le de ju­deţ, pre­cum și în alte orașe din Ro­mânia, teh­no­lo­gia 4G va fur­ni­za cli­en­ţi­lor din peste 1.000 de lo­ca­li­tă­ţi vi­te­ze me­dii reale de dow­nload de 30 Mbps și upload de 15 Mbps. Înce­pând de săp­tă­mâna tre­cu­tă, toa­te abo­na­men­te­le Oran­ge au tra­fic de in­ter­net 3G+ in­clus, la vi­te­ze me­dii reale de des­căr­ca­re (dow­nload) de 6,5 Mbps, cu aco­pe­ri­re de 94,08% din populaţie. Pentru a be­ne­fi­cia de vi­te­ze sau tra­fic de in­ter­net su­pe­ri­oa­re ce­lor in­clu­se în abo­na­ment, din 7 apri­lie, cli­en­ţii vor pu­tea ale­ge una din­tre op­ţi­u­ni­le noi de­di­ca­te. La înce­pu­tul anu­lui tre­cut, Oran­ge Ro­mânia a anun­ţat că va in­ves­ti în 2013 peste 100 milioane de eu­ro în dezvoltarea re­ţe­lei, fon­du­ri­le ur­mând să fie alo­ca­te atât pentru in­fras­truc­tu­ra 2G și 3G, cât și 4G, su­ma fi­ind si­mi­la­ră cu bu­ge­tul alo­cat în 2012 și 2011.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.