DE CE S DE­VII ANTRE­PRE­NOR?

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Voi tre­ce acum la cea de a do­ua între­ba­re: „De ce-ți do­rești să por­nești pe cont pro­priu?“. 1. „Vre­au să fiu pro­pri­ul meu stă­pân“- es­te cel mai in­vo­cat mo­tiv. Cei mai mu­lți își do­resc asta pentru că și-au pus în min­te să ai­bă com­pa­nia pro­prie, nu pentru că ar vrea să se sus­tra­gă ie­rar­hi­i­lor sau re­lați­i­lor cu co­le­gii. Alto­ra nu le pla­ce cum se des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea aco­lo un­de sunt angajați. Mai exis­tă o ca­te­go­rie: cei ca­re s-au să­tu­rat să mun­ce­as­că mult și vor o viață mai dul­ce. Pentru ei nu am vești prea bu­ne. Cel puțin în fa­za de înce­put, bu­si­nes­sul so­li­ci­tă pro­pri­e­ta­rul do­uă­zeci și pa­tru de ore pe zi, șap­te zi­le pe săp­tă­mână. 2. „Am o idee ex­ce­len­tă și vre­au să o pun în prac­ti­că“- spun alții. Intra­pre­no­rii și an­tre­pre­no­rii sunt ate­nți în jur și ob­ser­vă ne­voi nea­co­pe­ri­te; sunt cre­a­ti­vi și ino­va­tori, dez­vol­tând ser­vi­cii sau pro­du­se ca­re pot să sa­tis­fa­că aces­te ne­voi; au spi­rit practic, ce­ea ce-i ajută să-și pu­nă exce­lent în prac­ti­că idei­le, fie în cor­po­rați­i­le un­de lu­cre­a­ză, fie pă­ră­sin­du-le și înfi­i­nțându-și pro­pri­i­le com­pa­nii. Din pă­ca­te, de mul­te ori, cli­ma­tul din orga­ni­zați­i­le mari și ma­tu­re nu e pro­pi­ce no­u­lui, de ace­ea mu­lți angajați nu-și pot va­lo­ri­fi­ca aici idei­le, de ace­ea pleacă și încep afa­ceri pro­prii. Hob­byu­ri­le și că­lă­to­ri­i­le în străi­nă­ta­te sunt alte sur­se de idei pentru afa­ceri an­tre­pre­no­ria­le. 3. „Do­resc un trai îmbe­lșu­gat“- es­te un mo­tiv im­por­tant pentru mu­lți alții. Es­te ade­vă­rat, creșterea va­lo­rii com­pa­ni­ei și obți­ne­rea de pro­fit sunt obi­ec­ti­ve ale mul­tor an­tre­pre­nori și șan­se­le de a le atin­ge sunt mari. Am aici câte­va ob­ser­vații: în pri­mul rând, des­tul de puțini din­tre cei cu com­pa­nii pro­prii au veni­turi per­so­na­le mai mari de­cât cei ca­re lu­cre­a­ză pentru alții și au un ni­vel si­mi­lar de răs­pun­de­re. Apoi, așa cum ară­tam mai înain­te, suc­ce­sul apa­re la cei ani­mați în pri­mul rând de pa­si­u­nea pentru ac­ti­vi­ta­tea pe ca­re o des­fășoa­ră. Ba­nii sunt un re­zul­tat al cre­a­ti­vi­tății și ex­ce­le­nței lor în exe­cuție, nu un scop în si­ne. O ul­ti­mă ate­nți­o­na­re es­te cea că, în special în fa­za de por­ni­re a afacerilor an­tre­pre­no­ria­le, pri­vați­u­ni­le fi­nan­cia­re sunt foar­te mari. Mă opresc aici cu dis­cuția des­pre mi­tu­ri­le cu ca­re m-am întâlnit, dar și cu cea des­pre ba­ri­e­re­le și mo­ti­va­to­rii iniția­ti­vei an­tre­pre­no­ria­le. Cu si­gu­ra­nță es­te foar­te in­te­re­sant de vă­zut ce-i ca­rac­te­ri­ze­a­ză de fapt pe an­tre­pre­nori și ce le poate adu­ce suc­ce­sul. Dar ace­as­ta es­te o dis­cuție se­pa­ra­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.