9,5% 46,9% To­tal pon­de­re (%): 100

Business Magazin (Romania) - - + REPORTAJ -

de acum mai bi­ne de un de­ce­niu, înain­te de lis­ta­rea pu­bli­că a grupului. Orte­ga a re­nu­nțat la con­du­ce­rea Indi­tex la 75 de ani și în lo­cul său l-a lă­sat pe Pa­blo Isla, ca­re urmează ace­lași model de con­du­ce­re ca și pre­de­ce­so­rul său. Ast­fel, sin­gu­ra co­mu­ni­ca­re a grupului se fa­ce prin de­par­ta­men­tul de co­mu­ni­ca­re spe­cia­li­zat. Toți an­ga­jații îl știu însă pe Orte­ga, pentru că vi­ne zil­nic la se­diu, ba, mai mult, ia ma­sa în can­ti­nă, împreu­nă cu an­ga­jații. Nu mu­lți pot însă să îl des­crie pentru că foar­te puțini au vorbit cu el. Es­te o pre­ze­nță la fel de dis­cre­tă în in­te­ri­o­rul com­pa­ni­ei așa cum es­te și în ex­te­ri­or. Nu poți să îl pândești și să îl gă­sești la o anu­mi­tă oră la se­diu, însă poți avea no­ro­cul să îl ză­rești prin ge­a­mu­ri­le fu­mu­rii ale mași­nii sale la se­ma­for. Cei ca­re l-au vă­zut spun că poți să îl treci ușor cu pri­vi­rea pentru că poar­tă din­tot­de­au­na aceeași ți­nu­tă mo­des­tă în cu­lori ter­ne, lo­cu­i­ește într-o ca­să la ma­lul oce­a­nu­lui, nu are găr­zi de corp și nici ae­re de mi­liar­dar.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.