DES­PRE FA­LI­MENT. PER­SO­NAL ȘI NU NUMAI Ce pre­ve­deri con­ţi­ne noul cod al in­sol­ven­ţei în le­gă­tu­ră cu in­sol­ven­ţa per­soa­ne­lor fi­zi­ce? Răs­pun­sul es­te sim­plu: ni­ci­u­na! Chiar da­că es­te un „cod“, în fapt no­ua le­gis­la­ţie nu aco­pe­ră de­loc ma­te­ria­lul in­sol­ven­ţei pers

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Su­bi­ec­tul in­sol­venței revine în ac­tua­li­ta­te prin­tr-o no­uă le­ge, Co­dul in­sol­venței. Din do­ri­nța gu­ver­nu­lui de a-l in­tro­du­ce în re­gim de ur­ge­nță, do­ri­nță mo­ti­va­tă de faptul că ac­tua­la le­gis­lație es­te, zi­ce-se, prea pro­tec­ti­vă cu cei ca­re nu își plă­tesc da­to­ri­i­le că­tre stat, co­dul a fost apro­bat mai întâi prin or­do­na­nță de ur­ge­nță. Așa cum era de aștep­tat, Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă a de­cla­rat ne­con­sti­tuți­o­nal ac­tul ema­nat de la guvern, mo­ti­vul fi­ind unul cât se poate de pre­dic­ti­bil: nu se poate jus­ti­fi­ca ca­rac­te­rul de ur­ge­nță. Drept ur­ma­re, ac­tul a fost tri­mis la Par­la­ment, un­de acum se află în pro­ces de apro­ba­re.

De ce oa­re le­gi­u­i­to­rul se încă­pățânea­ză să nu re­zol­ve ace­as­tă pro­ble­mă spi­noa­să? Pentru a afla răs­pun­sul la ace­as­tă între­ba­re tre­bu­ie să ne adu­cem puțin amin­te câte­va lu­cruri des­pre istoria re­cen­tă a cre­di­tă­rii în

În mod evi­dent, au apă­rut și câți­va Feți Fru­moși, co­coțați fal­nic pe spi­na­rea îna­ri­pa­tu­lui Po­pu­lism, ca­re au înce­put să pro­pu­nă so­luții pentru pro­te­ja­rea săr­ma­ni­lor lo­viți de criză. I-am întâlnit și în me­di­ul politic, dar și la pe­ri­fe­ria aces­tu­ia. Unii, mai apri­gi, au pro­pus chiar o le­ge „a fa­li­men­tu­lui per­so­nal“. La o lec­tu­ră mai aten­tă a ace­lei pro­pu­neri le­gis­la­ti­ve re­a­li­ze­zi că, de fapt, ce do­re­au au­to­rii era un in­stru­ment pe ca­re de­bi­to­rii să îl poa­tă folosi ca să sca­pe de o par­te din da­to­ri­i­le că­tre bănci. Ter­me­nul con­sa­crat es­te de „hair cut“, dar me­to­da mai es­te cu­nos­cu­tă și prin sin­tag­ma „țe­a­pă“. Me­to­dă ca­re es­te de alt­fel fo­lo­si­tă pe sca­ră lar­gă în re­lați­i­le co­mer­cia­le, între com­pa­nii - le­gis­lația ac­tua­lă și chiar și cea vi­i­toa­re fi­ind foar­te gri­ju­lie cu de­bi­to­rii și nu cu cre­di­to­rii, așa cum gă­sesc eu a fi nor­mal.

Abso­lut fi­resc, băn­ci­le s-au opus. Cum vo­cea ARB nu poate fi ne­gli­ja­tă, mai ales când BNR și FMI o su­sțin, în

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.