Wa­ter­wor­ld

Business Magazin (Romania) - - // FILM -

schim­be pos­tu­ri­le. Mai mult chiar, pentru a ur­mări zeci sau su­te de se­ria­le es­te su­fi­ci­en­tă achi­ta­rea unei taxe lu­na­re de câți­va do­lari, un preț mult mai mic de­cât cel plă­tit pentru a te abo­na la te­le­vi­zi­u­ni­le în re­gim pay­per-vi­ew (HBO, AMC).

Da­to­ri­tă suc­ce­su­lui înre­gis­trat în ul­ti­mii ani, Net­flix a de­cis să pro­du­că pro­pri­i­le se­ria­le, într-un sis­tem ca­re a însem­nat o no­uă pre­mi­e­ră în lu­mea fil­mu­lui: lansarea unui se­zon întreg într-o sin­gu­ră zi. Ast­fel, cei de la Net­flix nu mai obli­gă fa­nii să aștep­te o săp­tă­mână pentru a afla des­fășu­ra­rea acți­u­nii. Mi­za re­a­lă nu es­te însă ace­as­ta, ci faptul că Net­flix poate înce­pe să obți­nă aproa­pe ime­diat pro­fit din drep­tu­ri­le de re­di­fu­za­re. Mișca­rea, deși ati­pi­că pentru Hol­ly­wood, s-a do­ve­dit una ex­trem de in­spi­ra­tă.

Cei de la Net­flix au tes­tat piața cu do­uă se­ria­le: „Ho­u­se of Car­ds“, o dra­mă des­pre in­tri­gi­le de la Was­hin­gton, și „Hem­lock Gro­ve“, un se­rial – se pu­tea alt­fel? – de fi­cți­u­ne des­pre un stu­dent ca­re de­vi­ne, din când în când, vârco­lac. Spre sur­prin­de­rea mul­to­ra, pro­du­cția ca­re a avut suc­ces a fost „Ho­u­se of Car­ds“, aju­ta­tă pro­ba­bil și de in­ter­pre­ta­rea de ex­ce­pție a lui Ke­vin Spa­cey.

„Suc­ce­sul mo­de­lu­lui Net­flix de a lan­sa întreg se­zo­nul înse­am­nă urmă­to­rul lu­cru: publicul vrea să ai­bă con­tro­lul. Publicul vrea li­ber­ta­te. Da­că vor să știe toa­tă po­ves­tea de la înce­put, tre­bu­ie să le dăm toa­tă po­ves­tea de la înce­put“, es­te de pă­re­re Ke­vin Spa­cey.

O altă cor­po­rație ca­re înce­ar­că să își croias­că drum că­tre lu­mea fil­mu­lui es­te Amazon. Prin no­ua di­vi­zie Amazon Pri­me Vi­deo, com­pa­nia pro­du­ce anual o se­rie de epi­soa­de pi­lot (având fi­e­ca­re un buget con­si­de­ra­bil) pe ca­re le pro­pu­ne apoi pu­bli­cu­lui. Lu­mea vo­te­a­ză și, în fun­cție de re­zul­tat, un se­rial poate ajun­ge să fie sau nu re­a­li­zat. Es­te o idee no­uă și ex­trem de cos­ti­si­toa­re, având în ve­de­re că în 2013 Amazon a chel­ltu­it câte­va zeci de milioane de do­lari pentru a pro­du­ce aces­te epi­soa­de uni­ce.

În ce mod vor in­flue­nța toa­te aces­te lu­cruri industria te­le­vi­zi­u­nii și cea a ci­ne­ma­to­gra­fi­ei ră­mâne de vă­zut, însă un lu­cru es­te sigur: fil­me­le im­pre­si­o­nan­te au ieșit din ci­ne­ma­to­graf, au de­venit ac­ce­si­bi­le și de mul­te ori dă­tă­toa­re de de­pen­de­nță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.