NO­UA TINEREŢE A BIJUTERIILOR

Business Magazin (Romania) - - // FILM -

Mai dis­pu­se co­la­bo­ră­rii sunt în ge­ne­ral in­sti­tu­ţi­i­le de di­men­si­uni mai mici, ca­re se alia­ză cu alte­le pentru a reuși să re­zis­te pe pia­ţă și pentru a ob­ţi­ne fi­nan­ţa­re mai ușor atunci când au ne­voie. Un ast­fel de exem­plu îl re­pre­zin­tă Trian­gle Net­work, înfi­in­ţa­tă în anii 80 la Lon­dra pentru a or­ga­ni­za ate­li­e­re la ca­re să par­ti­ci­pe ar­tiști și ca­re de atunci s-a ex­tins, de­venind o re­ţea de peste 30 de aso­cia­ţii din di­ver­se ţări pe mai mul­te con­ti­nen­te. Trian­gle or­ga­ni­ze­a­ză ex­po­zi­ţii, ate­li­e­re sau pro­gra­me de tip „ar­tis­tul ca­sei“un­de ar­tiști sunt in­vi­ta­ţi de anu­mi­te in­sti­tu­ţii să pe­tre­a­că o pe­ri­oa­dă sub ari­pa lor și să cre­e­ze ope­re de ar­tă pentru ele. Tot la Lon­dra, câte­va ga­le­rii de di­men­si­uni mai re­du­se au for­mat Com­mon Prac­ti­ce, o alian­ţă me­ni­tă să evi­den­ţi­e­ze ro­lul mi­ci­lor ga­le­rii în domeniul ar­tei. Alian­ţa a avut suc­ces, ajun­gând să înfi­in­ţe­ze o fi­lia­lă la New York și să ai­bă în plan des­chi­de­rea uneia si­mi­la­re la Los Ange­les. Ul­ti­mul proi­ect al Com­mon Prac­ti­ce es­te chiar axat pe ide­ea co­la­bo­ră­rii în domeniul ar­tis­tic, fi­ind in­ti­tu­lat „How To Work To­get­her“(„Cum să co­la­bo­răm“). No­uă ar­tiști sunt in­vi­ta­ţi de trei din­tre in­sti­tu­ţi­i­le mem­bre să cre­e­ze lu­crări ca­re răs­pund între­bă­rii din ti­tlul proi­ec­tu­lui. Ma­ri­le ca­se re­a­li­za­toa­re de bi­ju­te­rii au con­cu­ren­ţă se­ri­oa­să din par­tea unor cre­a­toa­re ti­ne­re ca­pa­bi­le să dea o no­tă ine­di­tă bijuteriilor lor, scrie New York Ti­mes. Cre­a­ţi­i­le sem­na­te Gaia Re­pos­si, Ire­ne Neu­wir­th, Jen­ni­fer Fis­her, Ani­ta Ko, Del­fi­na De­let­trez sau Ana Kho­uri sunt cău­ta­te de mi­ci­le ma­ga­zi­ne de lux, fi­ind ce­ru­te în special de cli­en­te­le ti­ne­re ce do­resc ac­ce­so­rii ca­re să se po­tri­ve­as­că gar­de­ro­bei lor mo­der­ne și ca­re să me­ar­gă pur­ta­te, în ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor, cu hai­ne­le obișnu­i­te, nu nea­pă­rat la oca­zii. Bi­ju­te­ri­i­le aces­tor cre­a­toa­re se re­mar­că prin for­me­le și com­bi­na­ţi­i­le in­ge­ni­oa­se de ma­te­ria­le și sur­se­le de in­spi­ra­ţie fo­lo­si­te în cre­a­rea lor, cum ar ar­hi­tec­tu­ra se­co­lu­lui al XX-lea. să-și adau­ge la co­lec­ţie di­ver­se ar­ti­co­le de epo­că, între ca­re bas­to­nul de ma­reșal primit de ba­ro­nul Ra­glan pentru fap­te­le sale din Răz­boi­ul Cri­me­ei, obi­ec­te ca­re au apar­ţi­nut du­ce­lui de Wel­lin­gton, cu a că­rui ne­poa­tă întâi­ul ba­ron Ra­glan fu­se­se că­să­to­rit, un por­tret al so­ţi­ei ce­lui de-al trei­lea mar­chiz de Lon­don­der­ry, un coif al aces­tu­ia, ori me­se din mar­mu­ră de Car­ra­ra și lemn po­leit cu aur ca­re se gă­se­au când­va în reșe­din­ţa din Lon­dra a mar­chi­zi­lor de Lon­don­der­ry, dis­pă­ru­tă de mul­ţi ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.