ÎNFRUNTÂND GHEŢURILE

Business Magazin (Romania) - - // FILM -

PRO Vi­deo re­co­man­dă în acest nu­măr „Re­ga­tul de ghe­a­ţă“, o ui­mi­toa­re aven­tu­ră ani­ma­tă cu per­so­na­je amu­zan­te și întâmplări fan­tas­ti­ce lan­sa­tă de stu­di­o­u­ri­le Walt Dis­ney Ani­ma­ti­on și de re­a­li­za­to­rii fil­mu­lui „O po­ves­te încâlci­tă“. Opti­mis­ta și neînfri­ca­ta Anna por­nește într-o că­lă­to­rie împreu­nă cu as­prul om al mun­ţi­lor Kris­toff și re­nul său cre­din­ci­os Sven, pentru a-și gă­si so­ra, pe Elsa, ale că­rei pu­teri de a înghe­ţa to­tul aco­pe­ră re­ga­tul Aren­del­le cu iarna veșni­că. În con­di­ţii ca­re mai pot fi întâlni­te doar pe vârful Eve­rest, Anna și Kris­toff, ală­turi de un om de ză­pa­dă amu­zant numit Olaf, se lup­tă cu in­tem­pe­ri­i­le pentru a sal­va re­ga­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.