Vic­ti­me­le dic­ta­tu­rii bă­sis­te

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Oda­tă cu an­che­ta DNA vi­zându-l pe preșe­din­te­le CJ Me­he­di­nți, Adrian Du­i­cu, brațul in­sti­tuți­i­lor jus­tiți­ei eti­che­ta­te de PSD drept „bă­sis­te“s-a apro­piat cel mai mult (până acum) de pre­mi­e­rul Victor Pon­ta, la pro­priu și la fi­gu­rat, având în ve­de­re acu­zați­i­le că Du­i­cu ar fi fă­cut tra­fic de in­flue­nță chiar din bi­ro­ul prim­mi­nis­tru­lui. Co­ro­bo­ra­tă cu înmu­lți­rea în ritm tot mai ra­pid a nu­me­lor de „ba­roni lo­ca­li“pe­se­diști pe lis­ta ce­lor an­che­tați de DNA, cul­mi­nând cu in­tan­gi­bi­lii (până acum) Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu și Radu Ma­ză­re de la Con­sta­nța, ace­as­tă ofen­si­vă a atras din par­tea opo­ziți­ei co­men­ta­rii des­pre sen­sul pos­tă­rii lui Pon­ta de pe Fa­ce­book pri­vind o even­tua­lă „re­tra­ge­re“a sa du­pă ale­ge­ri­le din toam­nă, da­că par­ti­dul nu l-ar mai su­sți­ne fi­in­dcă nu e în sta­re să-i pro­te­je­ze pe frun­tașii PSD de pro­ce­se (iar aici ne adu­cem amin­te că nu mai de­par­te de noi­em­brie tre­cut, când PNL se si­mțea țin­ta pri­o­ri­ta­ră a ofen­si­vei DNA și ANI, însuși Crin Anto­nes­cu re­proșa cu nă­duf co­le­gi­lor de atunci de coa­liție că USL „n-a mai exis­tat du­pă ale­geri în pri­vi­nța ra­por­tă­rii la jus­tiție“).

Pre­mi­e­rul, în schimb, a re­a­cți­o­nat cu bra­va­da-i ca­rac­te­ris­ti­că, respectiv cu lau­de la adre­sa ac­ti­vi­tății lui Ma­ză­re și în ge­ne­ral a frun­tași­lor PSD din ad­mi­nis­trația lo­ca­lă, dar și cu com­pa­rații de­pla­sa­te între va­lul de an­che­te de acum și in­te­nția din 2012 a pro­cu­ro­ri­lor de a-i an­che­ta pe par­ti­ci­pa­nții la re­fe­ren­du­mul de de­mi­te­re a preșe­din­te­lui ori chiar cu in­te­nția re­gi­mu­lui Ce­aușes­cu de a-i împușca pe toți re­vo­luți­o­na­rii din de­cem­brie 1989. Într-un fel, Pon­ta nu are de ales, pentru că ace­as­tă bra­va­dă e sin­gu­ra ca­le de a încer­ca să con­vin­gă elec­to­ra­tul că PSD, un par­tid de eroi mar­tiri, va reuși să re­zis­te asal­tu­lui „dic­ta­tu­rii bă­sis­te“. So­ci­o­lo­gul Va­si­le Dâncu chiar avan­sa­se ide­ea că re­zul­ta­tul in­vo­lun­tar al cam­pa­ni­ei DNA es­te creșterea în son­da­je a PSD la sco­rul fără pre­ce­dent de 42%; pentru ima­gi­nea USD și a po­te­nția­lu­lui can­di­dat la pre­zi­de­nția­le Victor Pon­ta, ipo­te­za lui Dâncu e o exem­pli­fi­ca­re per­fec­tă a zi­ca­lei ita­li­e­nești „si non è ve­ro, è ben tro­va­to“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.