CINE-I HARNIC ȘI MUNCEȘTE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Veni­tul dis­po­ni­bil al gos­po­dă­ri­i­lor europene nu a ţi­nut pa­sul cu creșterea PIB, ba chiar a con­ti­nuat să sca­dă în ter­meni re­a­li de la un an la altul, ast­fel încât o par­te tot mai ma­re a po­pu­la­ţi­ei de­cla­ră că es­te ne­voi­tă să chel­tu­ias­că din eco­no­mii și chiar să se înda­to­re­ze pentru a-și achi­ta cos­tu­ri­le co­ti­di­e­ne, ara­tă ul­ti­mul Bu­le­tin tri­mes­trial al CE pri­vind ocu­pa­rea și si­tua­ţia so­cia­lă. Pon­de­rea po­pu­la­ţi­ei cu veni­turi mici ca­re se con­frun­tă cu ast­fel de di­fi­cul­tă­ţi va­ria­ză între mai pu­ţin de 10%în Germania și Lu­xem­burg la peste 40% în Ita­lia, Ro­mânia, Slo­va­cia și Spa­nia. Con­form ace­lu­iași ra­port, an­ga­ja­ţii din Ro­mânia ca­re lu­crau în re­gim part-ti­me în T3 2014, cea mai re­cen­tă pe­ri­oa­dă pentru ca­re da­te­le erau dis­po­ni­bi­le pentru toa­te ţă­ri­le UE, ave­au cel mai ma­re nu­măr de ore lu­cra­te pe săp­tă­mână (27,5 în me­die), ur­ma­ţi de cei din Sue­dia (24,3 ore) și Bel­gia (23,5 ore).

6,0

4,0

2,0

0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.