HARTA AJU­TOA­RE­LOR DE STAT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a apro­bat harta aju­toa­re­lor re­gi­o­na­le pentru pe­ri­oa­da iu­lie 2014 - de­cem­brie 2020, ca­re sta­bi­lește con­di­ţi­i­le în ca­re re­gi­u­ni­le de dez­vol­ta­re pot be­ne­fi­cia de sprijn fi­nan­ciar de la stat re­pre­zen­tând până la 50% din cos­tu­ri­le eli­gi­bi­le ale investiţiilor re­a­li­za­te de companiile mari din zo­ne­le res­pec­ti­ve sau mai mult în ca­zul IMM-urilor. Șa­se din ce­le opt re­gi­uni de dez­vol­ta­re vor pu­tea be­ne­fi­cia de ast­fel de aju­toa­re, ex­cep­ţi­i­le fi­ind București-Ilfov și re­gi­u­nea Vest. Re­gi­u­ni­le cu un PIB pe cap de lo­cu­i­tor sub 75% din media UE sunt ce­le eli­gi­bi­le cu pri­o­ri­ta­te pentru pri­mi­rea de aju­toa­re re­gi­o­na­le pentru investiţii. Con­form hăr­ţii CE, re­gi­uni re­pre­zen­tând 89,4% din po­pu­la­ţia Ro­mâni­ei se înca­dre­a­ză în ace­as­tă ca­te­go­rie. Și res­tul te­ri­to­ri­u­lui ţă­rii es­te eli­gi­bil pentru aju­toa­re, însă în zo­ne­le mai bo­ga­te aces­tea nu pot depăși 35% din cos­tu­ri­le in­ves­ti­ţi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.