JO­CUL DE-A AN­CHE­TA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Bi­lan­ţul Mi­nis­te­ru­lui Afacerilor In­ter­ne a fost încă o oca­zie pentru preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu de a ce­re pu­blic ca fai­mo­sul do­sar al res­ti­tu­i­ri­lor și al achi­zi­ţi­i­lor de te­re­nuri agri­co­le de la Na­na, în ca­re a fost im­pli­ca­tă Ioana Bă­ses­cu, să fie su­pus cer­ce­tă­rii pro­cu­ro­ri­lor, „și da­că es­te încăl­ca­re de le­ge, să răs­pun­dă in­clu­siv preșe­din­te­le Ro­mâni­ei“. De­o­cam­da­tă însă, deși gu­ver­nul a anun­ţat că va se­si­za Par­che­tul în acest caz, anun­ţul se înte­meia­ză pe un ra­port al cor­pu­lui de con­trol al pre­mi­e­ru­lui și nu pe con­clu­zi­i­le co­mi­si­ei par­la­men­ta­re ca­re a pro­mis că își va re­dac­ta pro­pri­ul ra­port. La 1 apri­lie, Ca­me­ra și Se­na­tul au pre­lun­git ter­me­nul de ac­ti­vi­ta­te a co­mi­si­ei cu încă 60 de zi­le, iar preșe­din­te­le aces­teia, Mihai Fi­for, a jus­ti­fi­cat întârzi­e­rea cu acu­za­ţia, fără adre­sant clar, că „s-a încer­cat blo­ca­rea ac­ti­vi­tă­ţii co­mi­si­ei“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.