ANOTIMPUL TRANZACŢIILOR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Do­uă mari tran­zac­ţii au fost ca­pul de afiș al pe­ri­oa­dei re­cen­te, am­be­le cu eco­uri pe pia­ţa ro­mâneas­că: es­te vor­ba de fu­zi­u­nea ca­re va ge­ne­ra cel mai ma­re pro­du­că­tor mon­dial de ci­ment, ală­turi de pre­lua­rea Ran­ba­xy La­bo­ra­to­ri­es de că­tre Sun Phar­ma­ceu­ti­cal Indus­tri­es. Pro­du­că­to­rii de ci­ment La­far­ge din Fran­ţa și Hol­cim din Elve­ţia au anun­ţat că vor fu­zi­o­na, creând cel mai ma­re con­glo­me­rat din lu­me în domeniul ma­te­ria­le­lor de con­struc­ţie, cu afa­ceri anua­le de 43 miliarde de do­lari, o ca­pi­ta­li­za­re de pia­ţă es­ti­ma­tă la 50 miliarde de do­lari și ope­ra­ţi­uni în între­a­ga lu­me, de la Germania și Fran­ţa la Brazilia și India. Gru­pul ca­re va re­zul­ta ar tre­bui să re­nun­ţe, po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor Deutsche Bank, la o ma­re par­te din active în mai mul­te ţări pentru a se ali­nia le­gi­lor con­cu­ren­ţei. Fu­zi­u­nea, ca­re tre­bu­ie apro­ba­tă de adu­na­rea ex­traor­di­na­ră a ac­ţi­o­na­ri­lor Hol­cim, de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă și de au­to­ri­tă­ţi­le pentru con­cu­ren­ţă din sta­te­le un­de noul grup are ope­ra­ţi­uni, ar im­pu­ne vânza­rea unor uni­tă­ţi de pro­duc­ţie din Fran­ţa, Ca­na­da, Ecua­dor, Ser­bia, Ro­mânia, Ungaria, Ma­roc și Fi­li­pi­ne, pentru a adu­ce co­te­le de pia­ţă sub pra­gul de 40%, ni­vel sa­tis­fă­că­tor pentru au­to­ri­tă­ţi. Cu­mu­lat, ce­le do­uă gru­puri au înre­gis­trat în 2012 vânzări de peste 440 milioane eu­ro în Ro­mânia. Sun Phar­ma­ceu­ti­cal Indus­tri­es, com­pa­nia far­ma­ceu­ti­că cu cea mai ma­re ca­pi­ta­li­za­re de pe bur­sa din India, a anun­ţat că va pre­lua producătorul de me­di­ca­men­te Ran­ba­xy La­bo­ra­to­ri­es, pre­zent și în Ro­mânia, prin­tr-un schimb de ac­ţi­uni în va­loa­re de 3,2 miliarde de do­lari. Achi­zi­ţia Ran­ba­xy ar oferi Sun Phar­ma­ceu­ti­cal con­trol asu­pra ga­mei de pro­du­se ge­ne­ri­ce a ri­va­lu­lui său și ar aju­ta com­pa­nia in­dia­nă să se ex­tin­dă pe pi­e­ţe­le emer­gen­te, in­clu­siv Brazilia și Rusia. Ran­ba­xy La­bo­ra­to­ri­es a preluat în lu­na mar­tie 2006, de la fondul de investiţii Advent Inter­na­ti­o­nal, un pa­chet de ac­ţi­uni re­pre­zen­tând 96,7% din ac­ţi­u­ni­le Te­ra­pia Cluj-Na­po­ca, pentru 324 milioane de do­lari. Fa­bri­ca din Cluj-Na­po­ca pro­du­ce 200 de ti­puri de me­di­ca­men­te ora­le și in­jec­ta­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.