VÂNZĂ­RI­LE ADEPLAST AU CRES­CUT CU 65%

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Vânză­ri­le pro­du­că­to­ru­lui de ma­te­ria­le de con­struc­ţii AdePlast, de­ţi­nut de omul de afa­ceri Mar­cel Băr­buţ, au cres­cut în pri­mul tri­mes­tru cu 65%, la 47,2 milioane lei (11,3 milioane eu­ro). „În acest prim tri­mes­tru din 2014, per to­tal business, am reușit o creștere a vânză­ri­lor cu 65 de pro­cen­te fa­ţă de aceeași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut. Nu es­te rău de­loc, dar sun­tem în per­ma­nen­ţă în com­pe­ti­ţie cu pro­pri­i­le noas­tre reuși­te, ca­re de­vin au­to­mat pentru noi ţin­te ce tre­bu­ie de­păși­te. De ace­ea sun­tem acum cu motoarele tu­ra­te la ma­xi­mum, în aștep­ta­rea pe­ri­oa­dei de vârf a se­zo­nu­lui, pentru ca întreg ar­se­na­lul nos­tru de fa­brici de pe ce­le trei plat­for­me in­dus­tria­le să poa­tă func­ţi­o­na din plin. Pe par­cur­sul anu­lui tre­cut am dat în fo­lo­sin­ţă pa­tru fa­brici noi, ca­re nu au avut încă pri­le­jul de a-și de­mon­stra între­a­ga for­ţă. Acum, în 2014, sun­tem pre­gă­ti­ţi cu toa­te fa­ci­li­tă­ţi­le noas­tre de pro­duc­ţie să li­vrăm că­tre pia­ţa ro­mâneas­că, dar și că­tre export. Vi­zăm în con­ti­nua­re, pe lângă pi­e­ţe­le de­veni­te de­ja tra­di­ţi­o­na­le pentru noi, lu­mea ger­ma­nă a Eu­ro­pei. Vrem ca anul aces­ta să adu­cem mai mul­tă va­lu­tă în Ro­mânia“, a de­cla­rat pro­pri­e­ta­rul AdePlast. AdePlast a înce­put în lu­na mar­tie pro­duc­ţia și li­vră­ri­le că­tre pia­ţa autohtonă și la export emai­luri și la­curi eco­lo­gi­ce pe ba­ză de apă, des­ti­na­te pro­tec­ţi­ei și de­co­ră­rii su­pra­fe­ţe­lor din lemn și me­tal. No­ua li­nie de pro­duc­ţie a fost por­ni­tă în ca­drul fa­bri­cii de vop­se­le și ten­cu­i­e­li de­co­ra­ti­ve de pe plat­for­ma de la Ploi­ești, du­pă ce a in­ves­tit 600.000 eu­ro în mo­der­ni­za­rea li­ni­ei de­ja exis­ten­te. Com­pa­nia deţine no­uă fa­brici, de mor­ta­re us­ca­te, po­lis­ti­ren și vop­se­le, si­tua­te pe trei plat­for­me in­dus­tria­le, în Ora­dea, Ploi­ești și Ro­man.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.