FON­DU­RI­LE DE PENSII IN­VES­TESC PE PIA­ŢA DE CAPITAL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Fon­du­ri­le de pensii private pot in­ves­ti în pe­ri­oa­da 20142015 ju­mă­ta­te de mi­li­on de eu­ro pe pia­ţa de capital, în noi ofer­te pu­bli­ce, ce­ea ce ar însem­na aproa­pe o du­bla­re a pla­sa­men­te­lor de­ţi­nu­te, de 480 milioane eu­ro la bur­sa de va­lori, a de­cla­rat Ra­lu­ca Ţin­toiu, CEO la ING Pensii. „Fon­du­ri­le de pensii private (obli­ga­to­rii și fa­cul­ta­ti­ve - n.r.) asi­gu­ră peste 10% din li­chi­di­ta­tea me­die a Bur­sei de Va­lori București (BVB), cu investiţii în cir­ca 60-70 com­pa­nii românești“, a afir­mat Ţin­toiu. To­to­da­tă, fon­du­ri­le de­ţin 9,6% din ti­tlu­ri­le de stat ale Ro­mâni­ei. Po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor, fon­du­ri­le de pensii urmează să ajun­gă în 2018 la active ne­te de 10 miliarde eu­ro, de la peste 3,5 miliarde eu­ro active în pre­zent. Pe pi­lo­nul II, al pen­si­i­lor private obli­ga­to­rii, sunt active opt fon­duri cu 6,1 milioane par­ti­ci­pan­ţi și active ne­te de 14,84 miliarde lei (3,32 miliarde eu­ro). Aces­tea au ob­ţi­nut un ran­da­ment me­diu anual de la lan­sa­re de 11,1%. Pi­lo­nul III (pensii private fa­cul­ta­ti­ve) es­te re­pre­zen­tat de ze­ce fon­duri cu 317.000 de par­ti­ci­pan­ţi. Ac­ti­ve­le ne­te au ajuns la 845 milioane lei (190 milioane eu­ro), ran­da­men­tul me­diu anual fi­ind de 8%. „Fon­du­ri­le de pensii sunt o ba­ză so­li­dă de capital au­toh­ton pentru atra­ge­rea in­ves­ti­to­ri­lor străini, dar sta­bi­li­ta­tea le­gis­la­ti­vă și con­ti­nu­i­ta­tea crește­rii con­tri­bu­ţi­i­lor sunt cru­cia­le“, a mai spus Ţin­toiu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.