HAJDINJAK: LIBERALIZAREA ES­TE PREA RA­PI­DĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII I I NDUSTRII -

Cifra de afa­ceri con­so­li­da­tă a E.ON Ro­mânia, sub­si­dia­ră a grupului ger­man de uti­li­tă­ţi E.ON, a scă­zut cu 10,5% anul tre­cut fa­ţă de ni­ve­lul din 2012, ajun­gând la 4,65 miliarde lei (1,05 miliarde eu­ro), în prin­ci­pal din cau­za di­mi­nuă­rii vo­lu­me­lor de ga­ze și elec­tri­ci­ta­te co­mer­cia­li­za­te. Vo­lu­me­le de ga­ze și ener­gie vându­te anul tre­cut de E.ON Ro­mânia au fost de 29,4 TWh, cu 13% sub ni­ve­lul din 2012, a de­cla­rat di­rec­to­rul ge­ne­ral al com­pa­ni­ei, Frank Hajdinjak. E.ON Ro­mânia pre­vi­zi­o­nea­ză în acest an o ci­fră de afa­ceri în creștere, în con­di­ţi­i­le în ca­re liberalizarea pi­e­ţei de ener­gie și ga­ze con­ti­nuă. De ase­me­nea, vo­lu­me­le de ga­ze și ener­gie ca­re vor fi co­mer­cia­li­za­te în acest an se vor si­tua la ni­ve­lul din 2013. „Liberalizarea es­te prea ra­pi­dă. Liberalizarea es­te bu­nă pe ter­men lung, dar pentru Ro­mânia es­te prea ra­pi­dă. Con­su­ma­to­rii mor. Liberalizarea ar tre­bui sto­pa­tă“, a afir­mat Hajdinjak. El a adău­gat că nu are o pro­ble­mă ca statul să pro­te­je­ze ma­rii con­su­ma­tori de efec­te­le li­be­ra­li­ză­rii pre­ţu­ri­lor la ener­gie și ga­ze, dar IMM-urile vor fi afec­ta­te sem­ni­fi­ca­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.