PRIN NOI ÎNȘINE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Ale­ge­ri­le din Ungaria s-au sol­dat cu un câști­gă­tor pre­vi­zi­bil - par­ti­dul Fi­desz al pre­mi­e­ru­lui Vik­tor Orban, cu 44,5% din vo­turi, ce­ea ce înse­am­nă 133 din 199 de locuri în par­la­ment, dar și cu pro­pul­sa­rea ex­tre­miști­lor de dre­ap­ta de la Job­bik drept a treia for­ţă po­li­ti­că din ţa­ră (20,5% din vo­turi), du­pă so­cia­liști (26%), dar mult peste sco­rul ob­ţi­nut la ale­ge­ri­le din ur­mă cu pa­tru ani (17%). Orban a câști­gat al trei­lea man­dat de pre­mi­er gra­ţie po­li­ti­ci­lor sale ex­pli­cit os­ti­le UE și FMI (su­pra­ta­xa­rea băn­ci­lor, na­ţi­o­na­li­za­rea fondurilor de pensii private, im­pu­ne­rea de oa­meni ai par­ti­du­lui la ban­ca cen­tra­lă) și pro­mi­si­u­ni­lor elec­to­ra­le la fel de ine­di­te (re­du­ce­rea în con­ti­nua­re a ta­ri­fe­lor la ener­gie, pla­sa­rea uti­li­tă­ţi­lor sub con­tro­lul unor ope­ra­tori non­pro­fit sau eli­mi­na­rea ris­cu­lui valutar pentru de­bi­to­rii cu cre­di­te în va­lu­tă).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.