NE DAŢI ORI NU NE DAŢI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE GLOBAL -

Gre­cia a atras 3 mld. eu­ro prin emi­si­u­nea de obli­ga­ţi­uni pe cinci ani cu ca­re s-a întors pe pi­e­ţe­le de capital du­pă pa­tru ani de ab­sen­ţă. Ran­da­men­tul a fost de 4,95%, mai bun de­cât aștep­tă­ri­le de 5% ale gu­ver­nu­lui, iar emi­si­u­nea a fost su­pra­sub­scri­să de cel pu­ţin opt ori. Oda­tă cu întoar­ce­rea Gre­ci­ei pe pia­ţa de capital, încă un obi­ec­tiv din pro­gra­mul cu FMI es­te bi­fat, iar eco­no­miștii băn­ci­lor străi­ne pre­zic de­ja noi emi­si­uni de obli­ga­ţi­uni pentru res­tul anu­lui, cu va­lori între 5 și 8 mld. eu­ro în to­tal. Ce­re­rea de obli­ga­ţi­uni gre­cești se ex­pli­că atât prin cal­cu­le­le pri­vind ieși­rea ţă­rii din re­ce­si­u­ne (pro­duc­ţia in­dus­tria­lă a cres­cut în fe­brua­rie cu 1,7% fa­ţă de fe­brua­rie 2013, pri­ma da­tă când are loc o creștere timp de trei luni con­se­cu­tiv), cât și prin op­ti­mis­mul din rândul in­ves­ti­to­ri­lor spe­cu­la­ti­vi cre­at de aștep­ta­rea că BCE va lan­sa în cu­rând un pro­gram de re­la­xa­re mo­ne­ta­ră du­pă mo­de­lul Fed, în nu­me­le pre­veni­rii unei pe­ri­oa­de de de­fla­ţie pentru zo­na eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.