CARTELELE PRE-PAY VOR FI DE­ŢI­NU­TE ȘI CUM­PĂ­RA­TE DOAR PE BA­ZA UNUI ACT DE IDENTITATE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Per­soa­ne­le ca­re de­ţin o car­te­lă pre-pay vor fi obli­ga­te să se înre­gis­tre­ze la ope­ra­to­rul de te­le­fo­nie cu un act de identitate, sub sanc­ţi­u­nea sis­tă­rii ser­vi­ci­u­lui, iar ce­le ca­re do­resc să cum­pe­re o ast­fel de car­te­lă vor tre­bui, la rândul lor, să pre­zin­te un act de identitate pentru a primi car­te­la. Re­gu­la va fi apli­ca­tă și în ca­zul fir­me­lor, ca­re vor tre­bui să pre­zin­te do­cu­men­te­le de con­sti­tu­i­re a so­ci­e­tă­ţii. Noi­le re­gu­li au fost apro­ba­te de guvern prin proi­ect de le­ge și vor fi apli­ca­te du­pă ce Par­la­men­tul adop­tă ac­tul nor­ma­tiv, de­ţi­nă­to­rii ac­tua­li de car­te­le având la dis­po­zi­ţie un in­ter­val de șa­se luni de la data in­tră­rii în vi­goa­re pentru a se înre­gis­tra. „În ul­ti­ma șe­din­ţă a CSAT, s-a luat de­ci­zia de a pro­mo­va ur­gent un act nor­ma­tiv pentru pre­veni­rea și con­tra­ca­ra­rea ris­cu­ri­lor la adre­sa se­cu­ri­tă­ţii na­ţi­o­na­le. Es­te vor­ba de obli­ga­ţia de­ţi­nă­to­ri­lor de car­te­le pre-pay de a le înre­gis­tra, de a de­pu­ne un act de identitate și, de ase­me­nea, obli­ga­ţii pentru fur­ni­zo­rii de te­le­fo­nie mo­bi­lă“, a anun­ţat mi­nis­trul jus­ti­ţi­ei, Ro­bert Ca­zan­ci­uc. El a pre­ci­zat că, într-un in­ter­val de șa­se luni de la mo­men­tul in­tră­rii în vi­goa­re a le­gii, to­ţi de­ţi­nă­to­rii de car­te­le pre-pay vor fi obli­ga­ţi să de­pu­nă un do­cu­ment de identitate pentru a se înre­gis­tra. Da­că nu vor fa­ce acest lu­cru, ope­ra­to­rul de te­le­fo­nie mo­bi­lă va sis­ta fur­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui până când de­ţi­nă­to­rul car­te­lei va înre­gis­tra cartelele pe ba­za unui act de identitate. Fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii vor avea obli­ga­ţia de a-i in­for­ma și a-i no­ti­fi­ca pe to­ţi uti­li­za­to­rii de car­te­le pre-pay des­pre ace­as­tă obli­ga­ţie. În ace­lași timp, din mo­men­tul in­tră­rii în vi­goa­re a le­gii, toa­te per­soa­ne­le ca­re vor dori să achi­zi­ţi­o­ne­ze car­te­le pre-pay vor avea obli­ga­ţia de a de­pu­ne un do­cu­ment de identitate, acest lu­cru fi­ind va­la­bil și pentru per­soa­ne­le ju­ri­di­ce, ca­re tre­bu­ie să pre­zin­te do­cu­men­te­le de con­sti­tu­i­re a so­ci­e­tă­ţii. „Pre­zen­ta le­ge in­tră în vi­goa­re la 1 ia­nua­rie 2015“, se mai ara­tă în do­cu­men­tul apro­bat de guvern.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.