CEL MAI RE­CENT MODEL DE IPHO­NE CON­TI­NUĂ SĂ ERODEZE PRO­FI­TUL SAM­SUNG

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // TEHNOLOGIE -

Pro­fi­tul Sam­sung a scă­zut în pri­me­le trei luni ale aces­tui an cu 4,5%, la apro­xi­ma­tiv 8 miliarde de do­lari, com­pa­nia sud-co­re­e­a­nă înre­gis­trând cel de-al doi­lea de­clin tri­mes­trial con­se­cu­tiv, din cau­za re­du­ce­rii pre­ţu­ri­lor la smar­tpho­ne-uri și ta­ble­te în con­tex­tul stag­nă­rii ce­re­rii. Pro­fi­tul ope­ra­ţi­o­nal al Sam­sung Elec­tro­nics, cel mai ma­re pro­du­că­tor de smar­tpho­ne-uri la ni­vel glo­bal, a co­bo­rât la 8.400 miliarde woni (8 miliarde de do­lari) în pe­ri­oa­da ia­nua­rie-mar­tie, de la 8.800 miliarde woni în in­ter­va­lul co­res­pun­ză­tor din 2013, a anun­ţat mar­ţi producătorul sud­co­re­e­an de elec­tro­ni­ce într-un ra­port pre­li­mi­nar. Media es­ti­mă­ri­lor ana­liști­lor con­tac­ta­ţi de Bloom­berg in­di­ca un pro­fit de 8.300 miliarde woni. În ul­ti­mul tri­mes­tru al anu­lui tre­cut, pro­fi­tul Sam­sung a co­bo­rât cu 7,9%. Vânză­ri­le de pro­du­se din ga­ma hi­gh-end au înce­ti­nit du­pă ce pi­e­ţe­le dez­vol­ta­te au ajuns la sa­tu­ra­ţie. To­to­da­tă, vânză­ri­le de smar­tpho­ne-uri de top de la Sam­sung au fost afec­ta­te de lansarea noi­lor mo­de­le de iPho­ne în toam­na anu­lui tre­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.