8.315 nu­măr to­tal de ac­ţi­o­nari

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

din Ro­mânia și Tur­cia. La ce­le do­uă proiecte, con­si­de­ra­te de guvern stra­te­gi­ce, ar urma să con­tri­bu­ie cu fon­duri și alte com­pa­nii din por­to­fo­li­ul Fon­du­lui - Tran­se­lec­tri­ca, Elec­tri­ca, Nuclearelectrica, Hi­dro­e­lec­tri­ca, CE Olte­nia. „Pentru ori­ce ast­fel de proi­ect ar tre­bui ca mai întâi să fie dis­po­ni­bi­le stu­di­i­le de fe­za­bi­li­ta­te și rați­uni co­mer­cia­le con­vin­gă­toa­re ale unor ast­fel de in­ves­tiții, ce­ea ce nu es­te ca­zul aici“, afir­mă Ko­ni­ec­zny, adău­gând că stu­di­i­le ca­re ar urma să fie fă­cu­te de so­ci­e­tăți­le nou-înfi­i­nța­te sunt eva­lua­te la un cost de 8-10 mil. eu­ro, „în timp ce noi ne-am ofe­rit să le fa­cem pentru o ze­ci­me din acest preț. Exis­tă ris­cul ca aces­te milioane să dis­pa­ră din so­ci­e­tăți, su­me­le iniția­le să nu ajun­gă și să fie ne­voie de alți bani pentru fi­na­li­za­rea stu­di­i­lor“, con­si­de­ră Ko­ni­ec­zny.

Din punc­tul lui de ve­de­re, la ora ac­tua­lă ce­le mai bu­ne sec­toa­re pentru in­ves­tiții în Ro­mânia sunt agri­cul­tu­ra și industria ali­men­ta­ră (deși, din

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.