M „

Business Magazin (Romania) - - // REPORTAJ -

edi­ul es­te me­sa­jul“, ti­tlul unui ca­pi­tol pre­dat în ca­drul fa­cul­tăți­lor de co­mu­ni­ca­re din între­a­ga lu­me, es­te o ex­pre­sie ca­re îi apa­rți­ne lui Marshall McLu­han, un te­o­re­ti­cian al se­co­lu­lui XX ca­re a stu­diat in­stru­men­te­le puternice de in­flue­nță so­cia­lă, prin­tre ca­re și media. Pro­po­ziția se tra­du­ce prin faptul că, de mul­te ori, mo­dul cum co­nți­nu­tul es­te pu­bli­cat joa­că un rol im­por­tant nu doar prin co­nți­nu­tul li­vrat, ci și prin ca­rac­te­ris­ti­ci­le me­di­u­lui însuși. Ast­fel spus: exis­te­nța te­le­vi­zi­u­nii sau a In­ter­ne­tu­lui es­te mai im­por­tan­tă în

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.