9,6

Business Magazin (Romania) - - + FILM -

ave­rea ce­lor mai bo­gați 0,1% bri­ta­nici a cres­cut de pa­tru ori mai re­pe­de de­cât a ce­lor­la­lți 99,9%. „Es­te pro­fund îngri­jo­ră­tor că ace­as­tă ine­ga­li­ta­te fi­nan­cia­ră și so­cia­lă a atins un ni­vel ex­trem“, spu­ne Ben Phil­lips, di­rec­tor de po­li­tici al Oxfam. „O mână de oa­meni deți­ne mai mu­lți bani de­cât milioane ca­re se lup­tă să trăias­că de pe o zi pe alta.“

Au­to­ri­tăți­le nu par însă să fie de acord cu au­to­rii ra­por­tu­lui: „Aco­lo un­de a fost posibil, gu­ver­nul a gă­sit bani pentru a aju­ta prin re­du­ce­rea fac­tu­ri­lor la ener­gie, îngheța­rea prețu­lui la car­bu­ra­nți și re­du­ce­rea ta­xe­lor“, a de­cla­rat pur­tă­to­rul de cu­vânt al tre­zo­re­ri­ei din Anglia. „Planul gu­ver­nu­lui, gândit pe ter­men lung, fun­cți­o­nea­ză.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.