VARIAŢIUNI PE O TE­MĂ DE BLUGI

Business Magazin (Romania) - - + FILM -

Cre­a­ţi ca o ţi­nu­tă re­zis­ten­tă și co­mo­dă pentru mun­ci­tori, blu­gii n-au scă­pat aten­ţi­ei cre­a­to­ri­lor de mo­dă, ca­re și-au îndrep­tat aten­ţia asu­pra lor și în se­zo­nul pri­mă­va­ră/ vară 2014. Sur­sa de in­spi­ra­ţie o re­pre­zin­tă je­a­nșii al­baștri cla­sici, că­ro­ra fi­e­ca­re cre­a­tor le-a dat di­ver­se in­ter­pre­tări, ju­cându-se cu ma­te­ria­lul până la re­a­li­za­rea unor ţi­nu­te pre­ten­ţi­oa­se cu preţuri pe mă­su­ră. Ju­nya Wa­ta­na­be a re­a­li­zat je­a­nși cu as­pect pe­ti­cit, fo­lo­sind bu­că­ţi de ma­te­ria­le co­lo­ra­te, Mar­ques’Almei­da a op­tat pentru je­a­nși zdren­ţu­i­ţi și tăia­ţi, în timp ce Marc Ja­cobs a fost ce­va mai îndrăz­neţ cu ul­ti­ma sa co­lec­ţie cre­a­tă pentru casa Lo­u­is Vu­it­ton, apli­când pe de­ni­mul je­a­nși­lor bu­că­ţi de jais (o va­ri­e­ta­te de an­tra­cit), atât de po­pu­la­ră în epoca vic­to­ria­nă, ba chiar nes­fi­in­du-se să com­bi­ne je­a­nșii cu ro­chii de voal. O ase­me­nea decizie de mu­ta­re (tem­po­ra­ră, ce-i drept) au anun­ţat pro­pri­e­ta­rii res­tau­ran­te­lor No­ma din Co­pen­ha­ga și The Fat Duck din Lon­dra. Între­gul per­so­nal al ce­lor do­uă res­tau­ran­te, de­ţi­nă­toa­re a do­uă și respectiv trei ste­le Mi­che­lin, se va afla pentru câte­va luni la To­kio, în ca­zul No­ma, și la Mel­bo­ur­ne, mai exact la ca­zi­no­ul Crown, în ca­zul The Fat Duck. Mutarea lor nu es­te sur­prin­ză­toa­re, în ciuda cos­tu­ri­lor im­pli­ca­te, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, întru­cât ce­le do­uă res­tau­ran­te câști­gă mai mult per­mi­ţând gaz­de­lor aso­ci­e­rea cu re­nu­me­le lor de­cât din ac­ti­vi­ta­tea lor obișnu­i­tă. Pe lângă mul­ţi­mea de oa­meni ca­re aște­ap­tă ne­răb­dă­tori să prin­dă un loc la No­ma sau The Fat Duck, mai exis­tă și o mul­ţi­me de bu­că­tari afla­ţi la înce­put de drum ca­re sunt dis­puși să lu­cre­ze luni de zi­le fără sa­la­riu pentru un ast­fel de lo­cal, doar pentru po­si­bi­li­ta­tea de a-și tre­ce în CV pe­ri­oa­da res­pec­ti­vă și de a-și spori ast­fel șan­se­le de an­ga­ja­re într-un lo­cal pres­ti­gi­os. Da­că Fat Duck a anun­ţat de­ja că va func­ţi­o­na în ca­zi­no­ul Crown Mel­bo­ur­ne, un­de pa­tro­nul său, ma­es­trul bu­că­tar Hes­ton Blu­men­thal, va avea și un res­tau­rant per­ma­nent de­nu­mit Din­ner, No­ma va dez­vă­lui un­de anu­me urmează să func­ţi­o­ne­ze în To­kio abia în iu­nie. Ce se știe până acum es­te doar că per­so­na­lul nu va lua cu si­ne și in­gre­di­en­te­le fo­lo­si­te în Da­ne­mar­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.