ȘI BO­GA­ŢII SE PLÂNG

Business Magazin (Romania) - - + FILM -

De­mo­cra­ti­za­rea lu­xu­lui nu e me­reu o idee bu­nă, du­pă cum se poate ob­ser­va într-o zo­nă din Marea Britanie pli­nă de reșe­din­ţe ale milionarilor. Cum nu toa­te ca­se­le lu­xoa­se din pe­nin­su­la San­dban­ks din Dor­set sunt lo­cu­i­te, pro­pri­e­ta­rii le închi­ria­ză ce­lor in­te­re­sa­ţi pentru o mie de li­re ster­li­ne pe noap­te, iar de ace­as­tă ofer­tă pro­fi­tă cei afla­ţi în cău­ta­rea unui loc pentru organizarea de pen­tre­ceri ale bur­la­ci­lor ori ale bur­lă­ci­ţe­lor. Pe­tre­că­re­ţii au ajuns ast­fel să tul­bu­re li­niștea sfârși­tu­lui de săp­tă­mână pentru milionarii din zo­nă, ca­re re­cla­mă șo­ca­ţi că au avut par­te de pri­ve­liști de­ran­jan­te, cum ar fi doam­ne și dom­nișoa­re ser­vi­te de chel­neri în pi­e­lea goa­lă, domni ca­re con­si­de­rau că vot­ca se bea cel mai bi­ne tur­na­tă cu pâlnia di­rect pe gât ori tot fe­lul de ar­ti­co­le de la sex shop răs­pândi­te prin cur­tea ca­se­lor un­de se pe­tre­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.