AMR 35 de săp­tă­mâni

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // POLITIC -

Mutarea pre­mi­e­ru­lui Victor Pon­ta, în pre­mi­e­ră pentru o gu­ver­na­re pe timp de pace, cu bi­ro­ul la Ministerul Apă­ră­rii a fost jus­ti­fi­ca­tă prin ide­ea de a se feri de „însce­nă­ri­le lui Bă­ses­cu și ale pre­sei“, du­pă ce au ieșit la ive­a­lă in­for­mați­i­le că ba­ro­nul lo­cal Adrian Du­i­cu, cer­ce­tat de DNA, ar fi fă­cut tra­fic de in­flue­nță din se­di­ul Gu­ver­nu­lui. Pentru Pon­ta, mutarea e în pri­mul rând o încer­ca­re re­a­lă de a se feri, mai ales în con­diți­i­le în ca­re Traian Bă­ses­cu, dez­lă­nțu­it în ame­ni­nțări tot mai bi­za­re la adre­sa oamenilor gu­ver­nă­rii, a scos la lu­mi­nă in­clu­siv acu­zația, des­pre ca­re in­clu­siv fa­nii lui Bă­ses­cu știu de mult că e fal­să, des­pre o im­pli­ca­re a lui Pon­ta în moar­tea pro­cu­ro­ru­lui Pa­nait din 2002. În al doi­lea rând, mutarea la MApN e o mișcare sim­bo­li­că, me­ni­tă să-l iden­ti­fi­ce mă­car pa­sa­ger pe Pon­ta cu cea mai se­ri­oa­să in­sti­tuție din stat, ar­ma­ta, și să ara­te elec­to­ra­tu­lui că si­tuația în Ro­mânia nu e ca­rac­te­ri­za­tă co­rect de pac­tul de coa­bi­ta­re Cotroceni-Vic­to­ria (pe ca­re elec­to­ra­tul USL încă i-l re­proșe­a­ză lui Pon­ta), ci de un răz­boi în toa­tă le­gea pro­vo­cat de in­flue­nța lui Traian Bă­ses­cu asu­pra jus­tiți­ei și a ser­vi­ci­i­lor se­cre­te, ast­fel încât a scă­pa de Bă­ses­cu oda­tă cu ter­mi­na­rea man­da­tu­lui pre­zi­de­nțial de­vi­ne o ches­ti­u­ne de re­zis­te­nță în tra­nșee, du­pă prin­ci­pi­ul enu­nțat de Pon­ta „Continuăm lup­ta, cu și mai mul­tă ho­tă­râre! AMR 35 de săp­tă­mâni!“. E ade­vă­rat, pro­ba­bil, că ata­cu­ri­le per­so­na­le ale lui Bă­ses­cu la adre­sa lui Pon­ta sau a Ga­bri­e­lei Fi­rea n-ar fi apă­rut da­că PSD n-ar fi in­sis­tat până în pânze­le al­be cu co­mi­sia Na­na, por­ni­tă pe in­cri­mi­na­rea pe­na­lă a fa­mi­li­ei preșe­din­te­lui și a că­rei ba­ză, în ter­meni de re­to­ri­că elec­to­ra­lă, es­te „Bă­ses­cu tre­bu­ie să ajun­gă la pușcă­rie“. Ast­fel încât e nor­mal ca preșe­din­te­le să ri­pos­te­ze cu aceeași mo­ne­dă, iar ide­ea de ba­ză pe ca­re s-o ur­mă­re­as­că el și co­mu­ni­ca­to­rii săi să fie „Pon­ta tre­bu­ie să ajun­gă la pușcă­rie“. Acest schimb de acu­zații gra­ve între pri­mii oa­meni din stat, pur­tat într-un lim­baj tot mai vul­gar, a con­fis­cat de­ja sce­na po­li­ti­că, deși până la am­be­le run­de de ale­geri din 2014 mai sunt de­ja luni bu­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.